Søk

Lukk

Kommende kurs og konferanser

3. – 3. mars 2020 ROP læringsnettverk Behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse er forbundet med mange ulike utfordringer hos ansatte i både kommunetjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten. Dette skyldes mange ulike forhold. Blant annet har det blitt pekt på behov for økt kompetansedeling, kompetanseheving og samhandling mellom ulike etater som følger opp disse brukerne. Dette var også en av konklusjonene etter Helsetilsynets ROP tilsyn i 2018. KoRus Vest har som oppdrag fra helsedirektoratet å fremme implementering av Statlige Retningslinjer for samtidig Rus og Psykisk lidelse (ROP). I forbindelse med dette har vi siden 2015 arrangert læringsnettverk med fokus på dette. Målgruppene for disse læringsnettverkene er personer i kommunen, NAV, Tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helsevern som jobber med denne brukergruppen. Mer informasjon og påmelding 5. – 6. mars 2020 Innføringskurs i Motiverende Samtale Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser Mer informasjon og påmelding 23. – 24. mars 2020 Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland sør Tidlig Inn opplæringsprogram- kurs for nyansatte og andre ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre i kommuner som tidligere har gjennomgått programmet. Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord Mer informasjon og påmelding 26. – 27. mars 2020 Eldre og rus Et kurs som tar sikte på å bidra med økt kompetanse til å fange opp eldre med rusmiddelproblemer og å kunne tilby bistand. Mer informasjon og påmelding 2. – 2. april 2020 Dagskurs om rus- og psykoselidelser Dagskurs om rus- og psykoselidelser. Kurset er rettet mot fagpersoner i 1. og 2. linje tjenesten som jobber med rus og psykisk helse. Mer informasjon og påmelding