Søk

Lukk

Mer om Tidlig Inn


Mer om veiledning i Tidlig Inn: 

Målet for veiledningen er å trygge ytterligere i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk.

Den videre veiledning i to år etter endt undervisning skjer ved lokal veileder. Lokal veileder skal følge alle undervisningsdagene.

Kommunen beslutter selv hvilke kartleggingsverktøy og rutiner de ønsker implementert.

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn er utarbeidet av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med de regionale opplæringsteamene (ROT).

KoRus Vest Bergen har koordinatoransvar for Tidlig Inn i Vestland fylke.

Nasjonale faglige retningslinjer som er rettet mot småbarnsforeldre, gravide og deres partnere har som sterk anbefaling å ta opp som tema og snakke om rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

Relevante nasjonale retningslinjer og hjelpehefter finner du her: