Søk

Lukk

Barn som pårørende


Hva menes med barn som pårørende?

Helsepersonell som yter helsehjelp til en bruker med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade skal bidra til å ivareta brukerens mindreårige barn.        Helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven pålegger helsetjenestene og kommunene en plikt til å dekke behovet for informasjon og oppfølging barn som pårørende kan ha.

Barn som pårørende skal tolkes vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Med barn som pårørende menes barn under 18 år.

Hvorfor er det viktig med fokus på barn som pårørende?

Når alvorlig sykdom rammer en i familien er barna utsatt. Hvis barn som er pårørende ikke blir ivaretatt og møtt med innsikt og forståelse av voksne eller av hjelpeapparatet, kan situasjonen ha negativ innvirkning på hverdagen i barnehage eller skole, sosialt liv samt barnets utvikling og helse. 

Kommunen skal ha systemer og rutiner for å fange opp barn som pårørende tidlig. 

Hvordan arbeide systematisk med barn som pårørende?

  • Barneansvarlig personell.
  • Ansvar og kompetanse lagt til familiesentre eller liknende.
  • Ansvar og kompetanse lagt til funksjoner som familiekoordinatorer og liknende.
Hva kan KoRus Vest Bergen bistå med?
  • Styrke innsatsen «Barn som pårørende» i kommunene i Vestland fylke.
    • Bidra til å utvikle kompetanse vedrørende tema omsorgssituasjon for barn under 18 år.
  • Bistå kommunene i Vestland fylke med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak.
    • Drifte nettverk for ansatte i kommunen med fokus på barn som pårørende.
Les mer: