Søk

Lukk

Pårørendearbeid


Hva er pårørendearbeid?

Helseforetak og kommuner har plikt til å involvere pårørende. Helse- og omsorgstjenesten skal ha skal ha systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende. De har plikt til å etablere systemer for innhenting av pårørendes erfaringer og synspunkter på ulike nivå, og gjøre bruk av disse erfaringene i sitt forbedringsarbeid

Hvordan komme i gang med pårørendearbeid?

  • Etablering av bruker og pårørendeutvalg.
  • Åpne allmøter for alle brukere og pårørende.
  • Temavise arbeidsgrupper eller liknende med representasjon av brukere og pårørende.
  • Systematisk innsamling av informasjon om brukeropplevd kvalitet.
  • Forslagskasse, gjennomgang av klager og tilbakemeldingsskjema.
Hvorfor er pårørendearbeid viktig?

Pårørendeinvolvering reduserer faren for tilbakefall hos brukeren og fører til færre symptomer. Samtidig kan involvering av pårørende bedre sosial fungering og gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos bruker og pårørende.

Brukertilfredsundersøkelser av kommunale tjenester for personer med rusproblem viser at tjenestens tilrettelegging for pårørende og deres egen innflytelse på utforming av tjenestene er viktige forbedringsområder. Pårørendeinvolvering er også en av målsettingene med pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Hva kan KoRus Vest Bergen bidra med?

KoRus kan bistå kommunene i vestland fylke med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak for å bidra til større grad av involvering av pårørende i brukeres behandling. Kompetansehevende tiltak kan være å drifte nettverk for ansatte i kommunen med fokus på pårørendeinvolvering.

Les mer og hent brosjyrer: