Søk

Lukk

Mer om eldre og rus


Erfaringer fra praksisfeltet indikerer at hjelpeapparatet er unnvikende i å spørre eldre om deres alkoholvaner og legemiddelbruk. Videre viser undersøkelser kunnskapshull, tabubelagte holdninger og usikkerhet i tjenesteapparatet. Slik kunnskapsmangel gjør det vanskelig for ansatte å avdekke helseskader relatert til alkohol og legemidler. Lite fokus på eldre og rus i de kommunale helsetjenester begrenser mulighetene for å identifisere, forebygge og behandle rusproblemer blant eldre.

Det er viktig at tilbud som er rettet mot eldre med rusmiddelproblemer har fagpersonell med både rusfaglig og geriatrisk kompetanse. Det er behov for å øke ruskompetanse og effektive intervensjoner i kommunale helsetjenester