Søk

Lukk

Samtykkeerklæring Kartlegging ROP i Helse Bergen sitt opptaksområde


Denne undersøkelsen er knyttet til prosjekt «Faglig integrasjon av psykisk helsevern og Avdeling for rusmedisin» og går ut til fagpersoner i psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling samt kommunale tjenester som jobber med mennesker med rus- og psykisk helseproblematikk. 

Undersøkelsen kartlegger respondentenes egen vurdering av kompetanse, erfaringer og opplevde behov i arbeidet med brukere/ pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse. 

Undersøkelsen behandler ingen sensitive personopplysninger, men opplysninger om hvilken tjeneste og tjenestenivå/ enhet personen jobber i (f.eks døgn-behandling, poliklinisk behandling, ambulant, ulike tjenester i kommunen), hvilken DPS sektor respondens arbeidsplass tilhører, samt hvilken utdannelse og stilling respondenten har. 

Spørreundersøkelsen er godkjent av Helse Vest IKT og personvernombudet. Etter datainnsamling vil data lagres avidentifisert på en sikker forskning/ kvalitetsserver i Helse Bergen. 

Når data fra undersøkelsen er hentet ut for analyse vil det ikke være mulig å skille din besvarelse fra andres. Det vil således ikke være mulig å slette eller endre data etter at du har besvart undersøkelsen. Alle data vil slettes etter at analyser og validering av resultater er gjennomført. 

Data vil analyseres og presenteres i en rapport og i nettverkssamlinger med fokus på kvalitetsutvikling i arbeidet med ROP pasienter uten identifiserbare personopplysninger.   

Det vises til Helse Bergen sin personvernserklæring for ytterligere opplysninger knyttet til behandling av personopplysninger. 

Personvernerklæring for Helse Bergen - Helse Bergen (helse-bergen.no)

G103 Informasjonsplikt og samtykke (helse-bergen.no)

Ved å delta i denne undersøkelsen samtykker man til disse vilkårene

Spørsmål vedrørende håndtering av data og personvern knyttet til undersøkelsen kan rettes til: 

thomas.haug@helse-bergen.no

roger.atle.wehle.karstad@helse-bergen.no