Søk

Lukk

Pakkeforløp


Pakkeforløp - flytskjema
Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus, inkludert pakkeforløpet for rusbehandling skal bidra til å løse noen av dagens utfordringer ved å sette god praksis i system. Pakkeforløpene introduserer ingen nye rettigheter og plikter for kommunene. Forløpene bygger på eksisterende  nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

Hvorfor er pakkeforløp viktig?

Pakkeforløp skal gi brukere og pårørende et helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp uten unødig ventetid. Brukerne skal få mer innflytelse på behandlingen og forløpet skal evalueres systematisk og jevnling. Variasjon i ventetider, utredning og behandling skal også reduseres.

Samarbeid mellom TSB,  kommune, fastlege og andre aktører løftes frem for å sikre gode, sømløse overganger. Kommunen har et koordineringsansvar, og skal sikre nødvendig oppfølgning før, under og etter behandling i TSB. 

Pakkeforløp i praksis

Implementering av pakkeforløp vil innebære tilrettelegging for nye arbeidsformer og i noen tilfeller, omrokkering eller økte ressurser til enkelte oppgaver. Behov for opplæring og veiledning vil avhenge av lokale forhold, og implementeringstiltakene bør tilpasses behov og utfordringer i den enkelte kommune.

Målsetningen med pakkeforløp 

  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • Unngå unødig ventetid 
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av bosted
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner
Hva kan KoRus Vest Bergen bistå med?

KoRus skal bistå Helsedirektoratet med å implementere pakkeforløp, vår rolle er særlig knyttet til det faglige innholdet i pakkeforløpene.

Dette innebærer at vi kan bistå kommunene i Vestland fylke med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak, samt  andre deler av pakkeforløpet slik som kommunens henvisnings-  og koordineringsansvar. 

Les mer om pakkeforløp: 

Pakkeforløp – generell informasjon

pakkeforloep-for-psykisk-helse-og-rus-generell-informasjon.pdf (183,2 kB)

Pakkeforløp – informasjon til landets kommuner

pakkeforloep-for-psykisk-helse-og-rus-brev-til-landets-kommuner.pdf (483,3 kB)