Søk

Lukk

Arbeid med tvangsbestemmelsene


Det finnes tre bestemmelser som gir mulighet til tvungen behandling: 
- § 10-2 tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.
- § 10-3, tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
- § 10-4 tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke. 
 

Hva er tvungen rusbehandling?

Når en person har en skadelig langvarig og omfattende rusbruk kan det fattes vedtak om tvungen rusbehandling etter kapittel 10 i Helse og Omsorgsloven. En forutsetning for at det fattes tvangsvedtak er at rubruken har alvorlige helsemessige konsekvenser. I tillegg må frivillig behandling være forsøkt uten å lykkes, eller vurderes som ikke hensiktsmessig. Det skal være et tydelig formål med behandlingen.

Hvorfor tvungen rusbehandling nødvendig?

Regelen er at all behandling skal være på frivillig basis, men i noen tilfeller vurderes det nødvendig med tvungen behandling. Kommuen har etter § 10-1 i Helse og Omsorgstjenesteloven plikt å vurdere bruk av tvang etter bekymring fra pårørende, eller selv ta initiativ til dette dersom en person ar en langvarig omfattene og skadelig bruk av rusmidler. Formålet med å fatte et vedtak om tvungen behandling kan være å hindre helseskade, motivere og tilrettelegge for behandling, og hindre eller begrense sannsynligheten for at fosteret påføres skade hos gravide.

Hva kan KoRus Vest Bergen bidra med?

KoRus vest deltar i et regionalt fagnettverk om tvangsbestemmelsene etter  kapittel 10 i Helse og Omsorgsloven. I dette fagnettverket sitter representanter fra kommunen og tverrfaglig spesialisert behandling for rusproblemer fra Bergen og Stavangerregionen. Utgangspunktet for fagnettverket er drøfting og tolkning av Veileder for bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddleproblemer utgitt av Helsedirektoratet i 2016. Gjennom dette nettverket forsøker man å fremme en enhetlig forsåelse og praksis i forhold til bruk av tvungen rusbehandling innenfor regionen.

Les mer: