Søk

Lukk

Mer om ACT/FACT


Både ACT- og FACT-team anbefales å ha en avklart og definert målgruppe, og at denne er avklart mellom samhandlingspartnerne som har eierskap i teamet. 

Etableringshåndbok for ACT- og FACT-team

ACT er spesielt rettet mot personer som ikke har nytte av de ordinære behandlingstilbudene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. ACT-oppfølging tar sikte på å møte brukere hjemme eller andre steder i deres vanlige miljø. ACT-team er tverrfaglige og har ansvar for både helserelaterte og sosiale behov, og teamet skal etter modellen være sammensatt av fagpersoner fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen. Brukere tilbys hjelp på ulike områder, der det overordnede målet er bedret livskvalitet og fungering i samfunnet. Oppfølgingen foregår som regel over flere år.

I FACT-modellen endres omfanget av hjelp og tjenester fleksibelt etter brukerens aktuelle situasjon og behov. På denne måten kan en større gruppe brukere tilbys hjelp, fordi graden av intensitet i oppfølgningen varierer etter brukerens behov. 

Vi har valgt å fokusere på funksjonsnivå. Et mindre befolkningsgrunnlag gir utfordringer om en definerer for “smal” målgruppe. 

Erfaring fra et FACT-team i spredtbygd strøk

Målgruppen i ACT- team er mennesker med alvorlig psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med ruslidelse, som innebærer alvorlig funksjonsnedsettelse.  Med alvorlig psykisk lidelse mener man særlig psykoselidelser og bipolar lidelse, men det kan også omfatte alvorlige personlighetsforstyrrelser og mindre alvorlige psykiske lidelser som medfører omfattende funksjonssvikt. I FACT-modellen bestemmes målgruppen i større grad av funksjonsnivå fremfor diagnosegruppe, og omfavner  slik i mange tilfeller en bredere målgruppe enn ACT-modellen.