Søk

Lukk

ACT/FACT


Hva er ACT/ FACT?

Assertive Community Treatment  (ACT) er en behandlingsmodell som skal gi helhetlige og koordinerte tjenester til personer som har vansker med å fungere på ulike områder i livet grunnet alvorlige psykiske lidelser. Mange av disse brukerne har også rusmiddelproblemer.  

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) er en videreutvikling av ACT. I FACT modellen mottar de brukerene som til enhver tid har størst behov mer intensiv behandling, mens de som er i mer stabile faser får noe mindre intensiv oppfølgning.  Les mer om hva FACT/ACT er her.

Hvorfor er ACT/ FACT-team viktig?

Mange personer sliter på flere områder i livet samtidig og har lite utbytte av det ordinære behandlingstilbudet. I tillegg er det slik at ulike etater og tjenester sitter på forskjellig kompetanse. Ved å koordinere ulike hjelpetiltak og møte brukeren på deres arena, vil man i større grad kunne gi god og virksom behandling til disse brukerne.

Hva kan KoRus Vest Bergen bistå med?

KoRus samarbeider med Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid (NAPHA) for å lære opp og veilede kommunehelsetjenesten i ACT/ FACT modellen, med mål om at modellen tas i bruk i flere kommuner.  NAPHA har ansvaret for den grunnleggende opplæringen, og KoRus har ansvar for videre veiledning av kommunene. Vi planlegger oppstart av to læringsnettverk, et i Vestland Sør og et i Vestland Nord i 2020. I tillegg tilbyr vi mer spesifikk veiledning til kommuner i Vestland fylke ved behov.

Les mer: