Søk

Lukk

Om oss


Vi er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Vi bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten i Vestland fylke med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.

Samfunnsoppdraget vårt er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen folkehelsearbeid/rusmiddelforebygging, tidlig innsats og rusbehandling. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og i noen grad spesialisthelsetjenesten.

KoRus skal vektlegge samarbeid og samordning med andre kompetansesentre og relevante fagmiljøer. Det er fastsatt et felles samfunnsoppdrag for flere sentre på rus- og psykisk helseområdet. 

KoRus finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og vi er organisert som en seksjon i Avdelig for rusmedisin ved Haukeland Universitetssykehus i Helse Bergen.

 

Se også:

Vårt samfunnsoppgrag

korus-sitt-samfunnsoppdrag.pdf (439,5 kB)