Søk

Lukk

Vårens Føre Var er her!

Vårens Føre Var-rapport indikerer en endret bruksarena for alkohol i forbindelse med et stengt uteliv, også bruk av illegale rusmidler har for en stor del flyttet seg fra de åpne russcenene og inn i brukernes hjem. Man har gjennom det siste året også sett endringer i markedet for omsetning av rusmidler. Mens markedet i perioder har vært preget av mindre tilgang på en del rusmidler, er det i dag mer eller mindre «business as usual».

Du kan laste ned og lese hele rapporten her

EMCDDA (2021) peker i sin årlige rapport over narkotikasituasjonen på at rusmiddelmarkedet i Europa har vært motstandsdyktig mot forstyrrelsene skapt av pandemien.  Selv om nedstengingen i sin tidlige fase påvirket gatesalget av rusmidler, har både selgere og kjøpere tilpasset seg situasjonen i form av å ta i bruk bl.a. krypterte beskjeder, app’er og hjemlevering. Et spørsmål de stiller seg er om langtidseffekten av pandemien er en ytterligere digitalisering av narkotikamarkedet. Flere av kildene våre nevner at hjemmedyrking av cannabis har økt. Videre har sosiale medier som kanal for omsetning av rusmidler blitt mer populær i Bergen. 

Som vi ser i spesialfokuset på covid-19 har tjenestene vist stor evne til omstilling under restriksjonene; mange har vist stor kreativitet i utforming av nye tilpassede tjenester. Denne omstillingsevnen og fleksibiliteten blir det viktig å ivareta i fortsettelsen. Dette inkluderer blant annet bruk av digitale plattformer, men det er nødvendig å gjøre vurderinger rundt hvilke tiltak og tjenester som skal være digitale, slik at digital kompetanse og ressurser ikke ekskluderer grupper fra tilgang på tjenester. 

Hovedfunn

  • Økning i bruk av og tilgjengelighet på kokain
  • Nedgang i bruk av heroin
  • Alkoholbildet påvirket av Covid-19-situasjonen
  • Stabil tendens når det gjelder cannabis

Kokain

Det rapporteres om en oppgang både i bruk av- og tilgjengelighet på kokain det siste halvåret, og trenden for kokain har vært stabilt økende de siste 6 årene. Kokain ser nå ut til å ha funnet fotfeste både i det generelle samfunnet og blant de som har et mer risikofylt rusmiddelbruk. Flere av informantene i trendpanelet rapporterte i sist periode at kokain er blitt mer alminnelig, og mange oppgir at «vanlige folk» bruker kokain. Kokain brukes fremdeles først og fremst gjennom sniffing, men flere oppgir nå at kokain også røykes. Vi har ikke indikasjoner på bruk av crack-kokain i Bergen.

Heroin og opiater

Den nedadgående trenden for bruk av heroin fortsetter i denne siste halvårsperioden. Det er en tydelig nedgang i overdoseutrykninger generelt, også på bakgrunn av opiatbruk. Nedgangen av utrykninger grunnet opiatbruk er en trend man har sett over tid; fra rundt 200 for 10-12 år siden, til 25 nå. Det er en sterk nedgang i rapportert misbruk av Subutex/Buprenorfin. Mange pasienter har under pandemien fått utlevert mer LAR-medisin om gangen som de kan administrere selv. Erfaringene har variert noe, men for mange har dette fungert bra. Gitt at det har vært en nedgang i bruk av Subutex ser ikke endrede rutiner for utlevering av LAR-medisin ut til å ha medført lekkasje til det åpne markedet. Generelt vurderer man denne endringen av praksis som vellykket. Gjennom pandemien har en rekke lavterskeltilbud innenfor bo- og sosiale tjenester endret innretning på tjenestene sine. Flere har startet utdeling av brukerutstyr, og de er mer oppsøkende. Blant annet kjører man injeksjonsutstyr hjem til brukerne.  Likevel er omfanget av injeksjonsutstyr som deles ut vesentlig lavere enn foregående år. Brukere rapporterer imidlertid om god tilgang til rent brukerutstyr.

Alkohol

Funnene fra våre kilder viser en markant økning i bruk av alkohol sammenlignet med i fjor vår, nasjonale undersøkelser tyder imidlertid på at det totale forbruket av alkohol blant nordmenn er nokså likt som før pandemien. Dette skyldes sannsynligvis at alkoholbruk i Føre Var først og fremst er basert på salg fra dagligvare, grossister og vinmonopol. Med andre ord reflekterer funnene fra Føre Var først og fremst endringer i drikkemønster. Alkohol drikkes i større grad hjemme, men omfanget av alkoholbruk totalt i samfunnet ser altså ikke ut til å ha endret seg i vesentlig grad. Alkoholbruken har dog blitt påvirket ulikt for ulike grupper, for noen har pandemien ført til redusert konsum mens for andre har konsumet økt. Sistnevnet gjelder spesielt de med et porblematisk forhold til alkohol (Alpers m.fl. 2020, Kjøs m.fl. 2021, Opinion.no 2021, Rambøll Management Consulting 2021). Flere av kildene i Føre Var har også rapportert om en økt bruk av alkohol; Helse-Bergen har hatt en økning i søknader om behandling for alkoholavhengighet, og for gruppen som har de største rusutfordringene har flere trukket fram at alkohol har erstattet andre rusmidler når disse har vært mindre tilgjengelige.  Alkohol rapporteres også brukt for å dempe angst og ubehag/bekymringer, blant annet som følge av covid-19-restriksjonene.

Dette tyder på at man i tiden fremover bør ha et ekstra fokus på alkoholbruk, og legge til rette for tiltak og hjelp for dem som har utviklet en problematisk bruk av alkohol eller forverret allerede eksisterende alkoholproblemer under pandemien. 

PDF-versjon av presentasjonen “Rusmiddeltrender Føre Var 1-2021” ved Else Kristin Utne Berg finner du her
PDF-versjon av presentasjonen “Rusmiddelsituasjonen i Bergen under covid 19” ved Birthe Møgster finner du her
PDF-versjon av presentasjonen “Impact of COVID-19 on drug markets, use, harms and drug services”  ved Jane Mounteney finner du her

Publisert 10. juni 2021