Søk

Lukk

Samhandlingsmodellen FACT reduserer bruken av tvang

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en forskningsbasert evaluering av de sju første FACT-teamene i Norge (Flexible Assertive Community Treatment team). Resultatene viser at bruken av tvang nærmest kan halveres!

Resultatene i evalueringen viser at det er en signifikant reduksjon i antall brukere som har vært innlagt i psykisk helsevern etter inntak i FACT sammenlignet med toårsperioden før inntak. Det er like mange innleggelser etter inntak i FACT, men andelen innleggelser på tvang er redusert med 42 prosent. 

- Det er i seg selv ikke et mål å redusere antallet liggedøgn for denne pasientgruppen, men det er svært gledelig å se at antallet innleggelser og antall liggedøgn på tvang lar seg redusere, sier forskningsleder ved NKROP Anne Signe Landheim.

Les hele rapporten her

Publisert 15. mai 2020