Søk

Lukk

Regjeringens nye pårørendestrategi «Vi – de pårørende» er lansert

Strategiens mål handler om god og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid. En tredje målsettingen er at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre.

Involvering av pårørende har vært på agenda over lengre tid, og er nevnt som et mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Etter et år med pakkeforløp viser tallene at pårørendearbeid fremdeles er et av forbedringsområdene og det er behov for konkrete planer hvordan tjenestene kan lykkes i dette arbeidet. Derfor er det fint at Regjeringen nå har lansert en strategi plan for hvordan vi kan styrke pårørendearbeidet. Strategien er utarbeidet for å sikre at pårørende blir anerkjent som en ressurs. De er viktige bidragsytere i samarbeidet og fungerer ofte som støtte i brukerens bedringsprosess. Det er mål om god og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid. En tredje målsettingen er at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre.

Planen er gjeldende fra 2021 – 2025, og har seks innsatsområder: 1) Tidlig identifisering og ivaretakelse, 2) Bedre informasjon, opplæring og veiledning, 3) Forutsigbare og koordinerte tjenester, 4) Tilstrekkelig støtte og avlastning, 5) Familieorienterte tjenester, og tilslutt 6) pårørendemedvirkning.

Pårørendeinvolvering er et av satsingsområdene til KoRus Vest Bergen. Vi skal bistå kommunene i Vestland fylke med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak for å bidra til større grad av involvering av pårørende i brukeres behandling. I 2021 startes det opp læringsnettverk om pårørendeinvolvering for ansatte i rus og psykisk helsetjeneste, NAV sosialtjeneste og andre i rusfeltet. «Vi- de pårørende» vil inngå i opplæring sammen med andre nasjonale veiledere. Meld deg på via våre kurssider, de finner du her

Les hele strategien her

Publisert 11. desember 2020