Søk

Lukk

Rapport: de unges erfaring med de kommunale tjenestene innen rus og psykisk helse

Data fra brukertilfredsevaluering av kommunale rustjenester er klar. Unge brukere av de kommunale tjenestene viser til nødvendighet av å gjøre tjenestene mer tilgjengelig med informasjon som er forståelig for dem. Videre ønsker de styrket oppfølging etter rusbehandling, rom for individuelle bedringsprosesser, meningsfulle aktiviteter og arbeidsrettede tiltak.

Av; Therese Sjursæther, sosionom KoRus Vest Bergen

Som del av evaluering av Opptrappingsplan på rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016)) har Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt) utarbeidet og gjennomført brukerundersøkelser blant mennesker med rusmiddelproblemer som benytter seg av kommunale tjenester. Dette innebærer nasjonale spørreskjemaundersøkelser og dybdeintervjuer med strategiske utvalg. Den rapporten inngår som en del av midtveisevalueringen, og har et avgrenset fokus på ungdom og unge voksne mellom 18 og 23 år.

Resultatene i undersøkelsen omhandler tilgjengelighet, brukerinvolvering, samsvar mellom behov og hjelp, og nytteverdi av tilbud. 

Studien peker på at grad av tilgjengelighet kan variere mellom ulike kommunalt ansatte og ulike tjenester. Mangelfull og språklig komplisert informasjon gjør tjenestene mindre tilgjengelig. Bruk av fagspråk som de unge brukerne ikke forstår, er svært problematisk for brukerinvolvering. Ved både mangelfull og uforståelig informasjon vil brukeren bli fratatt reelle valg og mulighet for å påvirke egen oppfølging og behandling.   

Flere i utvalget opplever at de får påvirke sitt eget tjenestetilbud, ved å velge mellom ulike tilbud og behandlingstilnærminger, bestemme egne mål i planer og ivareta spesielle hensyn og behov. Dette er i tråd med Opptrappingsplan på rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016)) sin målsetting om sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbud. Samtidig opplever noen av informantene at deres ønsker og behov ikke blir realisert i praksis. Moralisering, stigmatisering og forskjellsbehandling gjenspeiler en del av deres erfaring med tjenestene. Dette er problematisk da tilnærminger som dette ikke fremmer endring. Dette viser behov for å styrke fokuset på opplæring av klientsentrerte tilnærminger og holdningsarbeid i tjenestene.

Resultatene viser at utvalget har ulike og sammensatte behov. Det er viktig å balansere mellom hensynet til den enkeltes rett til å bestemme over sitt eget liv og helse- og omsorgstjenestenes plikt til å tilby behandling og rehabilitering tilpasset ulike aldersgrupper.

Dialog med de ansatte og at tjenestene oppleves som oversiktlig og forutsigbar påvirker opplevelse av nytteverdi av de kommunale tjenestene. De unge ønsker mer oppfølging etter rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, at de ansatte har mer innsikt i livssituasjonen til unge mennesker med rusproblemer, en fast kontaktperson i kommunen, hjelp til å navigere seg i det kommunale tjenesteapparatet og flere aktivitetstilbud. Sistnevnte sammenfaller med målsetting i Opptrappingsplan på rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016)) som handler om at alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.  

KoRus Vest Bergen ønsker å bidra til å styrke brukerinvolvering og brukertilfredshet i tjenestene og vil i løpet av 2021 tilby kurs i Motiverende samtale, inspirasjonsseminar til ledere og ressurspersoner om brukerinvolvering, læringsnettverk om pårørendeinvolvering, opplæring i Feedback verktøy og annen opplæring i Recovery-orientert praksis. 

Last ned og les rapporten (PDF) her

 

Kilder

Helse og omsorgsdepartmentet. (2016). Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) (Prop. 15 S (2015-2016)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/