Søk

Lukk

Rapport: de eldres erfaring med de kommunale tjenestene innen rus og psykisk helse

Data fra brukertilfredsevaluering av kommunale rustjenester er klar. Eldre brukere av de kommunale tjenestene viser til nødvendighet av styrke den enkeltes medbestemmelse og behov for økt fokus på brukerens nettverk, sosiale relasjoner og ressurser.

Av: Therese Sjursæther, sosionom KoRus Vest Bergen 

Som del av evaluering av Opptrappingsplanen for rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016)) har Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus Midt) utarbeidet og gjennomført brukerundersøkelser blant mennesker med rusmiddelproblemer som benytter seg av kommunale tjenester. Dette innebærer nasjonale spørreskjemaundersøkelser og dybdeintervjuer med strategiske utvalg. Denne kvalitative rapporten er en del av midveisrapporteringen, og omhandler hvordan eldre brukere (65+) opplever de kommunale tjenestene.

Resultatene i undersøkelsen omhandler tilgjengelighet, brukerinvolvering, samsvar mellom behov og hjelp, og nytteverdi av tilbud. 

Resultatene antyder at inngangen til tjenestene kan være utfordrende og enkelte tjenester som virker uoversiktlig og vanskelig å navigere i. Ensomhet, isolasjon og nedstemthet er utbredte problemer og det er nødvendig at tjenestene blir lagt opp slik at det ikke blir for krevende.

Flere opplever at de har liten grad av påvirkning både i møte med den enkelte tjeneste og på et mer overordnet nivå. Det vises til flere positive erfaringer med ansatte på gulvet enn de lenger opp i systemet. Pårørendes kunnskap, pågangsmot, og nære relasjoner til de ansatte eller involverte pårørende bruk trukket fram som avgjørende for å få gjennomslag for egne ønsker.

Resultatene i studien antyder en sammenheng mellom helse, manglende mobilitet og ensomhetsproblematikk. Flere ønsker seg mer sosial oppfølging fra kommunen, og hjelp til å komme seg ut av leiligheten for å delta på aktiviteter eller møte andre. Dette viser et tydelig forbedringspotensialet for å nå målsetting i Opptrappingsplan for rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016)) at alle skal ha en meningsfull og aktiv tilværelse.

Resultatene viser tydelig at dialog med de ansatte har stor betydning for hvordan brukerne opplever nytteverdien av tjenestene de mottar. Det påpekes at nytteverdien i tjenestene i minst mulig grad bør avhenge av den enkeltes ressurser, sosiale nettverk eller relasjoner til enkeltansatte. Dette er viktig i henhold til målsettinger i opptrappingsplan på rusfeltet (Prop. 15 S (2015-2016)) og pakkeforløp for rus og psykisk helse som vektlegger at alle skal medvirke i egen oppfølging og behandling (Helsedirektoratet, 2019).

KoRus Vest Bergen ønsker å bidra til å styrke brukerinvolvering og brukertilfredshet i tjenestene og vil i løpet av 2021 tilby kurs i Motiverende samtale, inspirasjonsseminar til ledere og ressurspersoner om brukerinvolvering, læringsnettverk om pårørendeinvolvering opplæring i Feedback verktøy og annen opplæring i Recovery-orientert praksis. 

Last ned og les rapporten (PDF) her

 

Kilder

Helse og omsorgsdepartmentet. (2016). Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) (Prop. 15 S (2015-2016)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/

Helsedirektoratet. (2019). Rusbehandling (TSB) - Pakkeforløp. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb