Søk

Lukk

Pakkeforløp psykisk helse og rus: Rapport 2

Ny rapport om Pakkeforløp psykisk helse og rus er klar! Rapporten viser at tjenestene fremdeles har mye å jobbe med for å nå målsetting om økt brukerinvolvering og brukertilfredshet. Det er et tydelig gap mellom fagfolks opplevelse av tjenestene de gir, og mottakerens oppfatning av tjenestene de mottar. Nå må tjenestene ta grep og lage gode rutiner for å styrke bruker- og pårørendeperspektivet.

Rapporten, som er utgitt av Sintef, er andre i rekken av evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Rapporten tar for seg brukere og pårørendes erfaringer med  tjenestetilbudet, samt  fagfolk i  tjenestene  sine oppfatninger og erfaringer med pakkeforløp andre året etter innføring. 

Et av målene i Pakkeforløp psykisk helse og rus er økt brukerinvolvering og brukertilfredshet. Dette innbefatter både brukerne av tjenestene og deres pårørende. 

Svarene fra fagfolk tyder på at det ikke er et standardisert opplegg for bruker- og pårørendeinvolvering i tjenestene, og at det i større grad er opp til hver enkelt behandler hvordan dette gjøres. Det er likevel en utbredt holdning blant fagfolk at pasienter får nødvendig informasjon. Det er derimot ikke er vanlig å involvere pasientene i utforming av egen behandlingsplan. 

Brukerne på sin side svarer at de i liten grad opplever å få informasjon om pakkeforløp, behandlingsmetoder eller andre aktuelle tilbud. De oppgir i liten grad at de får medvirke i utarbeiding av behandlingsplan, og flere er ikke en gang kjent med om de har en slik plan. De færreste som ble spurt kunne vise til at det ble gjennomført systematisk evaluering av behandlingen og flere opplevde ikke en kultur for å komme med ærlige tilbakemeldinger. Pårørende i studien melder at det er vanskelig å få informasjon fra tjenestene, og at de blir involvert i liten grad. Flere mente at de fikk for lite oppfølging som pårørende, og at de ønsker mer jevnlig kontakt med tjenesten. Kun et fåtall hadde mottatt informasjon om pårørendeorganisasjoner og tilbud som kunne være relevante for dem. 

Rapporten viser med andre ord at vi fremdeles har en lang vei å gå med tanke på denne målsettingen. Nå må tjenestene ta grep og lage gode rutiner for å styrke bruker- og pårørendeperspektivet. En standardisert rutine bør innbefatte å: 1) gi nødvendig informasjon om pakkeforløp, behandlingstilnærminger og aktuelle tilbud, 2) involvere bruker i utarbeiding av planer, 3) feedbackverktøy, 4) involvere pårørende og gi dem nødvendig informasjon.

 

KoRus Vest Bergen har utarbeidet en egen e-læring om Pakkeforløp rus og psykisk helse som er rettet mot kommunen. Den kan du se her

Rapporten i sin helhet kan du lese her