Søk

Lukk

Ny nasjonal rapport: Alle trenger et trygt hjem

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken for perioden 2021-2024 er nå ute. Målet med strategien er å bidra til å nå den langsiktige nullvisjonen for bostedsløshet.

Boligen dekker et av våre mest grunnleggende behov, og bolig er derfor den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, utdanning og arbeid. Boligen bidrar til tilhørighet, den gir fysisk trygghet, den skaper identitet, og den er en viktig sosial arena. Og omvendt – det å bo dårlig eller være bostedsløs, påvirker livskvaliteten negativt. Det blir vanskeligere å ta imot og nyttiggjøre seg velferdstjenester, gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet. En utrygg bosituasjon vil også vanskeliggjøre integrering, og veien til kriminalitet, rusproblemer og psykiske vansker kan bli kortere. 

Regjeringen har en langsiktig nullvisjon for bostedsløshet og målet er at strategien skal bidra til dette ved at flere vanskelilgstilte nå får trygge og gode hjem. 

Les hele strategien her