Søk

Lukk

Kunnskapsoppsummering: Barn og partnere av personer med rusproblemer

Ny kunnskapsoppsummering om situasjonen og hjelp til barn og partnere av personer med rusproblemer er klar.

Barn og voksne pårørende har blitt satt på agenda de siste årene gjennom forskning, lovverk og nasjonale veiledere. Denne kunnskapsoppsummeringen tilfører ny oppdatert kunnskap til feltet ved å gi en systematisk oversikt over forskning som omhandler hvordan livet til barn og partnere blir påvirket av rus i familien. Videre gir kunnskapsoppsummeringen kunnskap om hva som er dokumentert effekt av intervensjoner rettet mot barn og partnere som pårørende.

Det trekkes fram at barn og partnere til personer med rusproblemer er i en krevende livssituasjon med utfordringer både i hverdagsliv og nære relasjoner. De er sårbar for fysiske og psykiske helseutfordringer og for å selv utvikle rusproblemer. I tillegg har de økt risiko for å bli utsatt for vold og traumer, samt utfordringer innen både skole, familie- og hverdagsliv.

Studien indikerer at familiebaserte intervensjoner, parbaserte og individuelle tilbud kan være til nytte, men det er behov for mer kunnskap for å kunne trekke konklusjoner.

Kunnskapsoppsummeringen styrker grunnlaget for at tjenestene må fokusere på familier der det er rusproblemer, både i forebyggende kommunalt arbeid med folkehelse, tidlige intervensjoner og oppdagelse, i behandling og i videre forskning (Akershus universitetssykehus, 2019).

KoRus Vest Bergen, har som del av sitt oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for å bistå tjenestene å styrke deres arbeid med pårørende og driver i den forbindelse læringsnettverk om pårørende for ansatte i rus og psykisk helsetjeneste. Arbeid med pårørende er et viktig arbeid med tanke på de pårørende behov og helse, men også med tanke på brukernes eget forløp. Ta gjerne kontakt dersom dere har behov for kompetansehevende tiltak knyttet til pårørendearbeid.

Du kan lese kunnskapsoppsummeringen i sin helhet her