Søk

Lukk

Føre Var 2-2021

HOVEDFUNN: Økning i bruk av kokain samt økning i bruk og tilgjengelighet på alkohol. En stabil tendens for cannabis og en nedgang i bruk av cannabis.

Føre Var rapporten utgis to ganger i året og gir et bilde av rustrendene i Bergen. Langtidstrenden på kokain i Bergen har vært jevnt økende de siste 6-7 årene, og resultatene fra denne perioden viser en fortsatt økning i bruk. I Europa er kokain det sentralstimulerende rusmiddelet som er mest brukt. Blant de som bruker kokain er det vanlig å skille mellom de som hovedsakelig sniffer hvitt pulver og de som røyker kokain-base («crack kokain»). Føre Var har få holdepunkter for at det er utbredt å røyke kokain-base i Bergen. Tilbakemeldingene tyder på at det først og fremst er hvitt pulver som sniffes. For ecstasy/MDMA, som er sterkt knyttet til musikk-kultur og uteliv, har trenden imidlertid vært nedadgående i perioden etter nedstengingen i mars 2020.  

Covid-19-pandemien og restriksjonene preger fortsatt rusmiddelbildet i Bergen. Under Covid-19 har vi sett et endret forbruksmønster; salg av alkohol har forflyttet seg fra taxfree og uteliv til vinmonopol og butikk. Salgstallene for alkohol har i perioden april – september vært relativt stabile hos de fleste kildene, og har altså ikke fortsatt å øke slik vi har satt tidligere i pandemien. Imidlertid rapporterer både Føre Vars nøkkelpersoner i skole og Trendpanel om en økning i bruk av/og tilgjengelighet på alkohol. Det har vært nær en fordobling av antallet som oppgir problematisk bruk av alkohol ved behandlingsstart i Helse Bergen, også økningen i innleggelser ved Akuttposten ved Bergen legevakt har vært stor. 

Det er ikke bare når det gjelder problematisk bruk av alkohol at det har vært en økning i innsøking til behandling. Behandlingsdata viser en betydelig oppgang også når det gjelder rusmidler som cannabis, benzodiazepiner og kokain. Siden våren 2020 har Føre Var undersøkt med Trendpanelet om de har observert endringer i tilgjengelighet på og bruk av rusmidler som følge av restriksjoner og nedstenginger grunnet pandemien. Trendpanelet er også denne perioden tydelige på at en del av de foretrukne rusmidlene er vanskeligere tilgjengelig og at kvaliteten på stoffet har vært varierende. Særlig gjelder det heroin og cannabis. Perioder med mer utblandet stoff har medført et høyere inntak, noe som har resultert i flere overdoser når kvaliteten har bedret seg.