Søk

Lukk

Føre Var 1-2022

Våren 2022 rapporterer Føre Var en økning på tilgjengelighet og bruk av sentralstimulerende midler. Kokaintrenden fortsetter å øke, og at tilgjengeligheten på amfetamin har økt noe. Kokaintrenden i Bergen er sammenfallende med trenden i resten av Europa, hvor det EU’s narkotikabyrå, EMCDDA, lenge har rapportert om økt bruk og rekordbeslag av kokain.

Gjennom Føre Var følges rusmiddelspesifikke trender i Bergen på det 20. året. Ved å
samle og analysere ulike rusmiddelspesifikke data beskrives utviklingstrekk og tendenser
på rusmiddelfeltet slik at politikere, fagfolk, brukerorganisasjoner og andre gis presise
beskrivelser som grunnlag for å handle.

Våren 2022 rapporterer Føre Var en økning på tilgjengelighet og bruk av sentralstimulerende midler. Kokaintrenden fortsetter å øke, og at tilgjengeligheten på amfetamin har økt noe. Kokaintrenden i Bergen er sammenfallende med trenden i resten av Europa, hvor det EU’s narkotikabyrå, EMCDDA, lenge har rapportert om økt bruk og rekordbeslag av kokain. Mye av importen av kokain til Europa skjer via sjøveien i containere som kommer til Antwerpen og deretter bl.a. distribueres til markedet i Europa. Kokain er ikke lenger et rusmiddel som hovedsakelig brukes i kretser med høy status og mye penger. Ifølge Trendpanelet i Føre Var er kokain nå et rusmiddel som har fått innpass både i det etablerte rusmiljøet og i det generelle samfunnet blant de som gjerne er mye «på byen». Dette gjelder også i yngre aldersgrupper, slik som eksempelvis russen.

Bruk av kokain i Bergen er fremdeles forbundet med sniffing, men flere av informantene oppgir at kokain også røykes. Ut over dette har vi ikke indikasjoner på røyking av fribase kokain eller «crack», og det er heller ikke rapportert om kombinasjonsbruken av kokain og heroin, såkalt «speedball». Historisk har «crack» kokain vært forbundet med noen få byer i Vest-Europa. De siste rapportene fra EMCDDA viser at denne måten å bruke kokain har spredt seg. Både injisering og røyking av kokain øker
avhengighetsfaren, og med den økte prevalensen av kokain i befolkningen kan man forvente en potensiell økning i behov for spesifikke og målrettede tiltak for å redusere skader, samt etterspørsel for behandling ved bruk av kokain. I og med at brukere av kokain tradisjonelt har hatt en noe annen sosioøkonomisk bakgrunn enn mange av de som vanligvis har søkt behandling for avhengighet av illegale rusmidler er det ikke gitt at behandlingsapparatet vil være rustet til å møte forventningene deres til hva behandlingen skal innebære. Forut for pandemien var det en svakt økende amfetamintrend i Bergen.

Med inntoget av covid-19 så vi at dette ble reversert – kurven for amfetamin gikk ned. Denne gangen rapporterer vi om en økt tilgjengelighet, hovedsakelig gjennom økte beslagstall. Mens Trendpanelet oppgir at både bruk og tilgjengelighet er stabil oppgir de hele 17 ulike kallenavn på amfetamin. Dette er det høyeste- antallet slanguttrykk for amfetamin noensinne, og amfetamin er i vårens rapport det rusmiddelet med flest slanguttrykk sammen med cannabis. Internasjonalt har det vært en økende bekymring knyttet til økt produksjonen av metamfetamin i Afghanistan, blant annet rapportert av UNODC (United Nations Office on
Drugs and Crime). Det er også avdekket flere stor-skala produksjoner av metamfetamin i laboratorier i Europa, hovedsakelig i Nederland, og i noe mindre grad i Belgia. For informanter i trendpanelet har det vist seg vanskelig å skille mellom amfetamin og metamfetamin, og brukere betegner ofte det man kan anta er metamfetamin som «sterk amfetamin».

I sitt tilsvar til Regjeringens tillegg til tildelingsbrev nr. 74 «Narkotikautløste dødsfall og rekvirering ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler» fra 2021 foreslås det et prøveprosjekt om substitusjonsbehandling ved avhengighet til benzodiazepiner og sentralstimulerende rusmidler (lenke til regjeringen.no). I tråd med dette ble en forskningsgruppe tilknyttet forskningsavdelingen i Avdeling for Rusmedisin i Helse Bergen nylig bevilget midler til å forske på bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet. I tillegg er det nylig startet opp et statlig finansiert prøveprosjekt på heroinassistert behandling i Helse Bergen. Dette vil gi ny og nyttig kunnskap til rusfeltet i tillegg til et utvidet behandlingstilbud til flere pasienter. Herointrenden har vært nedadgående de siste 10 årene. Denne siste perioden viser heroin en liten økning i bruk og tilgjengelighet, og er nå på omtrent samme nivå som for et år siden. Det er ikke noe som tyder på at andre opioider har tatt over markedet for heroin pr. i dag, også tendensen for buprenorfin og Metadon er nedadgående.

Med jevne mellomrom varsler brukere av rusmidler at de mistenker at heroin kan være iblandet fentanyl, men så langt er dette ikke bekreftet. Det er likevel viktig å følge utviklingen for heroin og andre opioider nøye. I 2021 var det en stor økning i overdosedødsfall i Vestland, og selv om antallet overdoseutrykninger i Bergen generelt gikk ned siste perioden, var det en økning i andelen utrykninger som skyltes opiater. Forskning viser også at opioidbruken i Norge har endret seg ved at flere bruker opioider over lang tid, som øker faren for avhengighet og overdoser. Helsedirektoratet jobber nå med en ny overdosestrategi gjeldende fra 2023, og det forventes at strategien vil gjenspeile disse utfordringene. EMCDDA overvåker forekomsten av nye rusmidler i Europa gjennom Early Warningsystemet og i 2020 ble 46 nye psykoaktive substanser for første gang oppdaget i Europa. Gjennom det norske kontaktpunktet til EU-byrået får Føre Var tilgang til varslene om nye rusmidler, men hverken spesielt designede benzodiazepiner eller syntetiske cannabinoider rapporteres i noen grad inn til Føre Var. Både denne perioden og de siste 2-3 periodene har det imidlertid vært flere tilbakemeldinger på at nye (-re) og mer ukjente rusmidler har vært tatt i bruk i Bergen. Særlig gjelder dette Ketamin og Ksalol-tabletter (benzodiazepin med samme virkestoff som Xanor), men også helium/lystgass og Purple Drank/Lean (opioidholdig hostesaft) har blitt nevnt.

Rapporteringen av nye rusmidler i Føre Var-systemet er et relativt sjeldent fenomen, så man bør vurdere å utforske nærmere hvilket omfang bruk av disse nye (-re) rusmidlene har, hva som kjennetegner brukergruppene mm. Gjennom pandemien så man en endring i tilgang på rusmidler, særlig gjaldt dette i starten av pandemien, og brukerne måtte erstatte mangelen på foretrukne rusmidler med andre og mer tilgjengelige rusmidler. Narkotikamarkedet er tilpasningsdyktig, og to år etter pandemistart er det meste tilbake til «normalen». Pandemien har imidlertid gitt viktig kunnskap om tjenestenes evne til fleksibilitet, og flere har bl.a. tatt i bruk mer oppsøkende virksomhet i leveringen av tjenester, enten dette er rent brukerutstyr eller det er LARmedikasjon. Samtidig rapporterte andre tjenester at de hadde vansker med å prioritere tilbud og ressursbruk. En har ellers sett en endring i rusbruksmønstre under pandemien – med større grad av rusmiddelbruk i hjemmet, og flere har rapportert om med utvikling av digitale muligheter for både bestilling og hjemlevering