Søk

Lukk

Europeisk narkotikarapport 2020

Sammendraget av hovedpunkter fra den Europeiske narkotikarapporten 2020 presenterer et utvalg av hovedfunn fra EMCDDAs siste analyse av narkotikasituasjonen i Europa, valgt på grunnlag av deres politiske relevans og allmenne interesse.

Rapporten er tilgjengelig på 24 språk. En rekke relevante tabeller fra EMCDDAs årlige statistiske opplysninger (Statistical Bulletin) er også inkludert her. Den fullstendige versjonen av denne rapporten, den Europeiske narkotikarapporten 2020: Trender og utviklinger, er basert på informasjon som EMCDDA har mottatt fra EUs medlemsstater, søkerlandet Tyrkia og Norge gjennom en årlig rapporteringsprosess. Alle grupperinger, aggregerte tall og forklaringer viser situasjonen i henhold til tilgjengelige data i 2019 med hensyn til hvilke land som er med i Den europeiske union og som deltar i EMCDDAs rapportering dette året. På grunn av tiden som kreves for innsamling av data, gjenspeiler årlige datasett fra nasjonale registre ofte referanseåret januar til desember 2018. Analyser av trender er bare basert på land som har lagt frem tilstrekkelig tallmateriale til å beskrive endringer i den aktuelle perioden. Leseren bør også være klar over at kartlegging av mønstre og trender for noe så skjult og stigmatisert som narkotikabruk innebærer både praktiske og metodologiske utfordringer. Dataene må derfor tolkes med varsomhet, særlig når man sammenligner enkeltmål landene imellom. Detaljert metodologisk informasjon finner du i den elektroniske EMCDDA Statistical Bulletin som inkluderer forbehold og merknader om tolkning av data; kvalifikasjoner av analysen; metodologisk informasjon knyttet til innsamling og tolkning av data og statistisk informasjon om beregning av europeiske og andre gjennomsnitt, der interpolering noen ganger kan brukes