Søk

Lukk

Artikkel: Personer med ROP-lidelser og alvorlige psykiske helseproblemer – tjenestemottakere med store helse- og levekårsproblemer

I denne artikkelen sammenligner forfatterne Terje Lie og Inger B. Hustvedt levekårene til personer med rusproblemer og de med psykiske helseproblemer uten rus, rapportert fra kommunene til Helse Stavanger gjennom systemet BrukerPlan.

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang av og ulike kjennetegn hos tjenestemottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer.
Kommunene rapporterer årlig opplysninger til Helseforetaket de tilhører. Tallene i denne artikkelen er tall rapportert inn til Helse Stavanger. 

Systemet omfatter tre hovedkategorier tjenestemottakere: mottakere med kun rusproblem, mottakere med samtidig rus- og psykisk helseproblem og mottakere med kun psykisk helseproblem. De aktuelle levekårsområdene er bosituasjon, meningsfull aktivitet, økonomi, fysisk helse, psykisk helse, rusmiddelbruk (kun for mottakere med rusproblem), sosial fungering og sosialt nettverk. Status på levekårsområdene vurderes av den enkelte fagperson i kommunen. Mange personer i kommunene foretar slike vurderinger, og det er derfor av interesse å måle i hvilken grad vurderingene er sammenfallende, dvs. at like tilfeller vurderes likt. En slik måling kan gjøres med testen Cronbach’s Alfa (Cramer & Howitt, 2004). De
målinger som er foretatt i artikkelen viser høy grad av konsistens, og forfatterne konkluderer med at kartleggerne foretar pålitelige vurderinger.

Tallene i denne artikkelen viser at personer med alvorlige og samtidige lidelser av rus og psykiske helseproblemer skårer dårligst på levekårsindikatorer. Mottakere med alvorlige psykiske helseproblemer skårer også dårlig, mens personer med moderate og lettere lidelser skårer relativt bra.

Du kan laste ned og lese hele artikkelen her