Søk

Lukk

Ambulant brukerstyrt samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet (2012)

Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene

Første rapport om Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet ble utgitt våren 2011
av KoRus Bergen etter oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Denne endelige rapporten presenterer
resultater fra gjennomføring av prosjektet som har gått over to år, 2010 og 2011. Rapporten omhandler et
prosjekt kalt; KVP – prosjektet ABS, som er blitt gjennomført i syv ulike kommuner/bydeler i Hordaland.
De som har vært med i prosjektet er bydelene Åsane, Årstad, Bergenhus i Bergen kommune, og
kommunene Fjell, Odda, Stord og Askøy. Prosjektet startet opp i januar 2010 og ble avsluttet i desember
2011. Første prosjektår var det de tidligere nevnte syv kommunene som deltok. I andre prosjektår, hvor
fokus primært var på implementering av metodikken i andre deler av kommunene som deltok, var det
tre kommuner som deltok. Fire kommuner avsluttet altså etter ett år. To av disse kommunene har benyttet
ABS metoden inn i nye prosjekter i kommunen, mens de to andre kommuner valgte å satse på andre og
nye prosjekter iverksatt av Helsedirektoratet.


Hver kommune/bydel har hatt med opp til fem deltakere (klienter) fra hver kommune eller bydel.
Prosjektets målgruppe var tenkt å omfatte opp til 35 nye deltakere i KVP, alle med rusmiddelproblemer.
Bakgrunnen for prosjektet var at Fylkesmannen gjennom nettverksamlingen med NAV kontorene og ved
besøk ut til kontorene, erfarte at saksbehandlere fremhevet det som problematisk å ta personer med
rusmiddelproblemer inn i KVP. Saksbehandlere erfarte også at det var vanskelig å få rusmiddelavhengige
til å være i KVP over tid. Høsten 2009 rettet derfor Fylkesmannen i Hordaland en forespørsel til KoRus
Bergen om bistand i forhold til å utvikle egnet metodikk for å få flere personer med rusmiddelproblemer
til å delta i, og gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet. Med tanke på positive erfaringer med oppfølging
av brukere gjennom andre utviklingsarbeider, ønsket man å benytte elementer fra disse arbeidene opp
mot rusmiddelavhengige i KVP. Rapportens forfattere gikk inn i prosjektet som metodeutviklere og har
utviklet den nye metoden basert på elementer fra Ytrebygdamodellen og ABT. 


Rapportens forfattere gikk inn i prosjektet som metodeutviklere og veiledere. Første oppgave var å utvikle denne nye metoden basert på elementer fra ABT og Ytrebygdamodellen. Noen samhandlingsprinsipper ble først definert, og deretter en systematisk arbeidsprosess knyttet til den enkelte bruker. I arbeidsprosessen ble ulike kartleggingsverktøy valgt ut. Metoden ble kalt ABS som står for ambulant, brukerstyrt samarbeid, som også var de tre første av fem samhandlingsprinsipper som metoden bygger på. Hensikten med denne rapporten er todelt. Først og fremst har det vært å dokumentere selve metoden som ble utviklet i prosjektet, kalt ABS, og dernest å sjekke ut i hvilken grad deltakerne og prosjektmedarbeiderne opplevde prosjektet som nyttig. Evalueringen omfatter også vurdering av grad av måloppnåelse i forhold til prosjektets forhåndsdefinerte mål. Prosjektet er evaluert gjennom et spørreskjema som er brukt som utgangspunkt for intervju med deltakerne og prosjektlederne i hver kommune/bydel har utført intervjuene. Etter 10 – 12 måneder ble også grad av måloppnåelse i forhold til mål om økt kompetanse for prosjektkommunene evaluert av prosjektlederne og medarbeiderne. Etter en avtale mellom kommunene/bydelene og Fylkesmannen i Hordaland ble ikke-identifiserte data innsendt fra prosjektdeltakerne og levert til rapportens forfattere for analyse og skriftliggjøring i to rapporter.