Søk

Lukk

Alene sammen (2009)

Om hjelpebehov hos pårørede til rusmiddelavhengige

Rapporten Alene sammen er skrevet med bakgrunn i en behovsundersøkelse gjort blant voksne
pårørende i Hordaland og Sogn og Fjordane. Behovsundersøkelsen er en del av et større prosjekt
i regi av Kompetansesenter rus, region vest - Bergen ved Stiftelsen Bergensklinikkene. I 2008
mottok Kompetansesenteret prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å styrke arbeidet med
pårørende til rusmiddelavhengige. Prosjektet har som mål å oppsummere kunnskap og metodikk
på området pårørendearbeid, samt bruke sentrale føringer og forskningsbasert kunnskap i
anbefalinger til videre tiltaksutvikling. Prosjektet som helhet utvikles i samarbeid med andre
rusinstanser i regionen.

Etter hvert som kunnskapen om pårørendes belastninger i familier med rusmiddelavhengighet
har økt, har det offentliges bekymring vokst. Det er en voksende bekymring knyttet til behovene
til disse familiemedlemmene, og ikke minst hvordan disse behovene best kan møtes. I en
slik situasjon er det naturlig å forsøke å få i tale de det gjelder, pårørende selv. Og aller helst
pårørende som ikke gjør seg bruk av det offentliges eller hjelpeinstansers tilbud. De som har
behov for støtte og hjelp, men som opplever veien inn til denne kronglete og vanskelig.

Å nå frem til pårørende generelt, og gruppen som ikke gjør seg bruk av tilbud spesielt – medfører
noen metodiske utfordringer. Til tross for iherdig innsats fra mange gode hjelpere omfatter
materialet færre respondenter enn det vi stipulerte med i forkant av undersøkelsen. Vi har
likevel fått svar fra 135 pårørende, hvorav mange av dem representerer pårørende som er
vanskelige å nå med eksisterende tilbud.

Tittelen «Alene sammen» viser til at de pårørende som bidrar med sin stemme i denne
undersøkelsen, kjennetegnes ved å ha hyppig kontakt med den rusmiddelavhengige, uten
å motta hjelp fra aktuelle hjelpeinstanser. De håndterer med andre ord situasjonen alene
sammen med den rusmiddelavhengige, og har gjort det over lang tid.