Søk

Lukk

Publikasjoner

Her finner du ulike aktuelle publikasjoner, slik som artikler, rapporter og kronikker

Artikkel: Personer med ROP-lidelser og alvorlige psykiske helseproblemer – tjenestemottakere med store helse- og levekårsproblemer I denne artikkelen sammenligner forfatterne Terje Lie og Inger B. Hustvedt levekårene til personer med rusproblemer og de med psykiske helseproblemer uten rus, rapportert fra kommunene til Helse Stavanger gjennom systemet BrukerPlan.
Pakkeforløp psykisk helse og rus: Rapport 2 Ny rapport om Pakkeforløp psykisk helse og rus er klar! Rapporten viser at tjenestene fremdeles har mye å jobbe med for å nå målsetting om økt brukerinvolvering og brukertilfredshet. Det er et tydelig gap mellom fagfolks opplevelse av tjenestene de gir, og mottakerens oppfatning av tjenestene de mottar. Nå må tjenestene ta grep og lage gode rutiner for å styrke bruker- og pårørendeperspektivet.
Ny nasjonal rapport: Alle trenger et trygt hjem Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken for perioden 2021-2024 er nå ute. Målet med strategien er å bidra til å nå den langsiktige nullvisjonen for bostedsløshet.
Hvordan kan vi sikre at ungdom med psykiske plager får hjelp når de trenger det? Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgsjenester har lansert rapporten "Ungdom med uavklart tilstand - Samhandling mellom kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester og BUP". Bakgrunnen for rapporten er historien om 17 år gamle "Jonas", som tok sitt eget liv. Last ned o
Rapport: de eldres erfaring med de kommunale tjenestene innen rus og psykisk helse Data fra brukertilfredsevaluering av kommunale rustjenester er klar. Eldre brukere av de kommunale tjenestene viser til nødvendighet av styrke den enkeltes medbestemmelse og behov for økt fokus på brukerens nettverk, sosiale relasjoner og ressurser.