Søk

Lukk
Dandelion seeds

Kompetanse om barn og unge i norske kommuner

Undersøkelse blant nær 26.000 ansatte i norske kommuner som jobber med barn/unge og deres foreldre: Det er relativt stor forskjell på hvilke risikofaktorer hos barn og unge som de ansatte i norske kommuner oppgir å være gode på å identifisere.

De ansatte skårer seg høyt på å identifisere sosiale vansker, mobbing og læringsvansker, mens det å være utsatt for seksuelle overgrep og problematisk bruk av rusmidler ser ut til å være vanskelig å identifisere. Det samme gjelder andre utfordringer i familier hvor barn er pårørende.

Kunnskap og kompetanse er ulikt fordelt mellom instanser i kommunene. Ansatte i barnehager skårer seg en del høyere på de fleste områdene når det gjelder kunnskap om risikofaktorer enn det skoler gjør. Den kunnskapen som barnehager og skoler har mindre av har først og fremst barneverntjenesten mer av; tegn og symptomer på overgrep, vold i nære relasjoner og økonomiske levekårsutfordringer.

Funn i denne undersøkelsen tyder på at ansatte i kommunene har lav kunnskap om de særskilte utfordringene blant barn i minoritetsfamilier. Dette gjelder særlig i barnehage og skole.

Det er kun en femtedel av de ansatte i kommunene som i løpet av de siste 12 månedene forut for undersøkelsestidspunktet ikke har vært urolig eller bekymret for et barn de har hatt direkte eller indirekte kontakt med i forbindelse med jobb. Det bekymringen dreier seg om, er først og fremst egenskaper ved barnet, og i mindre grad om barn som pårørende.

Jo tettere faglig og organisatorisk tjenestene befinner seg, jo bedre rapporteres samarbeidet å være mellom tjenester for barn og unge og foreldre og pårørende. Særlig innenfor et tidlig innsats-perspektiv og barn som pårørende er det behov for å styrke samarbeidet mellom tjenestene for foreldre og tjenester for barn. Også samarbeidet i overgangene mellom barnehage og skole og mellom barne- og ungdomsskole ser det ut for å være et behov for å styrke, slik at en får til gode overganger som ivaretar sårbare barn og unge.

 

Les hele rapporten her. (PDF åpnes i nytt vindu). 


Publisert 20. juni 2022