Søk

Lukk

Opptrappingsplanen: Videre satsing nødvendig

"Et tjenesteområde i utvikling" er navnet på rapporten, som konkluderer med at det har skjedd en betydelig utvikling men at det er nødvendig med videre satsing for å sikre et god tilbud til mennesker med rusproblematikk og deres pårørende.

Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i Stortinget i april 2016 og var virksom til og med 2020. Fafo har gjennomført evalueringen i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse 
(SØA) og Ipsos. Sluttrapporten peker på at utviklingen genrelt sett har gått i riktig retning –kommunene har fått mer ressurser og kompetanse. Likevel er Fafo tydelig på at det ikke kan konkluderes med at noen av de fem målene for planen er innfridd. Det er store variasjoner mellom kommunene og levekårssituasjonen for personer med rusmiddelproblemer er fremdeles urovekkende. Helseminister Bent Høye trekker selv frem at han hadde ønsket at vi hadde sett en større utvikling knyttet til arbeid og bolig. Konklusjonen i rapporten er tydelig – det er behov for videre innsats om målene i planen skal kunne innfris og alle mennesker med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal få et godt tilbud. 

Fafo har undersøkt i hvilken grad de fem målene er infridd: 

1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.

Når det gjelder brukermedvirkning på individnivå vurderer Fafo måloppnåelsen til relativt høy, men dette gjelder ikke på tjeneste- og systemnivå hvor måloppnåelsen vurderes som lav. 

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusmiddelproblem, fanges opp og hjelpes tidlig.

Dette området er vurdert til å ha en relativt høy grad av måloppnåelse, spesielt knyttet til barn og unge. Det har vært en økning i antall årsverk i skolehelsetjenesten og helsestasjoner og flere kommuner driver med oppsøkende arbeid. Samtidig uttrykker flere kommuner en bekymring for hvorvidt  de klarer å komme i posisjon til å gi unge med rusrelaterte problemer god oppfølging tidlig nok. 

3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.

Evalueringen viser at det har vært en positiv utvikling i tilbud og tilgjengelighet til tjenester på rusfeltet i opptrappingsperioden, men at det er store variasjoner mellom kommunene. 

4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

På dette området vurderes det å være lav måloppnåelse. I rapporten slås det fast at det rett og slett ikke er mulig å registrere noen positive resultater for brukernes situasjon, til tross for en betydelig økning i innsats. 

5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomfø- ringsformer.

For dette målområdet er det høy måloppnåelse, blant annet grunnet at ND, Narkotikaprogram med domstolskontroll, er etablert i hele landet og ved alle friomsorgskontorer. 

Fafo peker også på at det er vanskelig å skille effektene fra Opptrappingsplanen fra andre satsinger og strategier. Blant annet inkluderer planen flere tiltak som ble initiert før den ble vedtatt, og en rekke tiltak er forankret i andre statlige strategier og planer. Evalueringen er en vurdering av om de fem hovedmålene er innfridd og om Opptrappingsplanen har bidratt til dette. 

Du kan lese hele rapporten her
Rus & Samfunns nettsider kan du også lese en grundig oppsummering av rapporten og fremleggingen av denne. 

 


Publisert 23. juni 2021