Søk

Lukk

Opptrappingsplanen: Det må satses videre

Denne evalueringen, som er de fjerde i rekken viser at det er bedring på mange områder, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid.

Denne fjerde statusrapporten har fokusert på om opptrappingsplanen for rusfeltet har ført til at personer som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblemer, og deres pårørende, har fått et bedre tilbud?

En ser en positiv utvikling på flere områder, kanskje særlig knyttet til økt fokus på brukermedvirkning i tjenestene. Her indikerer resultatene en positiv utvikling både med tanke på kommunens  egen vurdering av hvorvidt de har utviklet større brukerorientering i tjenestene og  brukernes rapportering når det gjelder innflytelse på eget tjenestetilbud / behandling. Det er derimot indikasjoner på en negativ utvikling eller mindre utvikling når det gjelder det å ha operative systemer for brukermedvirkning og innhenting av brukererfaring i kommunene. Det er også en positiv utviklint knyttet til tidlig innsats, hvor det har vært en økning i ressurser og fokus i hele perioden. Både kommunenes og brukerenes rapporteringer på kommunens tjenesetilbud er økende positiv. Eksempelvis vurderer 54 %  av brukern tjenestenes tilgjengelighet som tilfredsstillende, noe som er en økning fra forrige statusrapport. Kommunenes vurdering av situasjonen når det gjelder brukernes bosituasjon viser ingen utvikling i opptrappingsperioden, det samme gjelder levevilkår. 

I rapporten trekkes det frem flere områder hvor det er behov for fortsatt fokus fremover:

• Behov for særlig innsats for å bedre levekårene til brukere med sammensatte utfordringer og samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP).

• Behov for økt vektlegging av systemer for innhenting av brukererfaring som grunnlag for kvalitetsforbedring i tjenestene, systemer for brukerinvolvering og brukermedvirkning.

• Behov for mer systematisk innsats for ivaretakelse av barn og voksne pårørende.

• Behov for økt kompetanse om rusproblematikk i ulike tjenester (som fastlege, NAV, hjemmetjeneste) for tidlig identifisering av rusmiddelproblemer og iverksetting av relevant oppfølging.

• Behov for bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for å sikre kontinuitet og helhet i tjenestetilbudet til brukerne, både i overgangen mellom døgnbehandling og kommune, og i samordnet oppfølging i kommunene.

• Behov for økt tilgang til egnede boliger for personer med rusproblemer, og særlig bo- og tjenestetilbud til personer med sammensatte utfordringer, og samtidig rusog psykiske helseproblemer.

• Behov for ytterligere oppmerksomhet om oppfølging knyttet til arbeid, aktivitet og sosialt nettverk – og dette som en del av innsatsen for å bidra til bedre levekår, rusmestring, psykisk og fysisk helse hos brukerne

 Les rapporten her

Publisert 18. desember 2020