Søk

Lukk

Ny rapport: Integrering av erfaringskompetanse

Kristina Åkerblom med flere har undersøkt hvordan erfaringskonsulenter med ruserfaring opplever sin arbeidssituasjon.

Rapporten, av Kristina Åkerblom, Rita Agdal og Øystein Haakseth, er utarbeidet på bakgrunn av intervjuer med 42 erfaringskonsulenter.

Les den her

Sammendrag hentet fra rapporten

Denne rapporten er basert på intervjuer med 42 erfaringskonsulenter med rusbakgrunn. Den er resultat av en delstudie med fokus på erfaringskonsulenters opplevelse av sin arbeidssituasjon. Delstudien inngår i et aksjonsforsknings- og utviklingsprosjekt, for å styrke integrering av erfaringskompetanse i tjenestene. I prosjektet deltar medforskere aktivt for å finne måter å styrke integrering av erfaringskompetanse. I denne første delen er det erfaringskonsulentene sine opplevelser som er i fokus. Dette kan fremstå som en skjev fremstilling, men i neste fase skal andre faggrupper delta. Rapporten presenterer hovedfunn i tre deler:

I første del kommenterer erfaringskonsulentene de siste årenes utvikling fra relativt begrensede oppgaver, til en stor variasjon i dag. For få år siden arbeidet erfaringskonsulenter i hovedsak med miljøarbeid og ulike aktivitetstilbud. I dag arbeider de på mange felt for å sikre tilrettelegging av tjenester, som for eksempel: saksbehandlere, rådgivere i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, i andre offentlige tjenester, og i frivillige organisasjoner. De har oppgaver både på systemnivå og knyttet til oppfølging av tjenestebrukere. Erfaringskonsulentene driver undervisning og veileder internt og eksternt. De sitter i ulike råd og utvalg, hvor de driver med systematisk fagutvikling, og noen arbeider med forskning.

I andre del beskriver vi noen aspekter ved erfaringskonsulenters arbeidssituasjon sett fra deres ståsted. De fleste erfaringskonsulentene som har direkte kontakt med tjenestebrukere legger ned en omfattende innsats utover ordinær arbeidstid, samtidig arbeider mange ufrivillig deltid. Erfaringskonsulenter opplever det som viktig at tjenestene er fleksible og ønsker å være tilgjengelige når innbyggere har behov for dem. Det er ifølge erfaringskonsulentene sjelden at innsats utover avtalt arbeidstid blir kompensert for. Veiledning foregår også i hovedsak på fritid. Noen få erfaringskonsulenter beskriver at arbeidsplassen har lagt til rette for en større grad av fleksibilitet med henblikk på arbeidstid og mulighet for veiledning fra andre erfaringskonsulenter.

I tredje del beskriver vi at erfaringskonsulenter yter en ekstra innsats for å bli sett som et positivt bidrag til tjenestene. Mange erfaringskonsulenter er rause i sin forståelse av ulike typer negativ atferd som de møter hos sine fagansatte kolleger. Dette er i tråd med nyere internasjonal forskning som påpeker uintendert mikroaggresjon fra fagansatte i møte med erfaringskonsulenter.

 


Publisert 9. juni 2020