Søk

Lukk

Høstens Føre Var rapport er klar

Høstens Føre Var rapport er her med følgende hovedfunn: Økning i bruk av kokain samt en økning i bruk og tilgjengelighet på alkohol. En stabil tendens for cannabis og en nedgang i bruk av ecstasy. Du kan lese et sammendrag samt hele rapporten her.

Føre Var lanserer i dag siste nytt når det gjelder rusmiddeltrender i Bergen det siste halve året. Følg presentasjonen kl. 14.25 i dag her.

Rapporten trekker fra 4 hovedfunn:

  • Økning i bruk av kokain
  • Økning i bruk og tilgjengelighet på alkohol
  • Stabil tendens for cannabis
  • Nedgang i bruk av ecstasy

Langtidstrenden på kokain i Bergen har vært jevnt økende de siste 6-7 årene, og resultatene fra denne perioden viser en fortsatt økning i bruk. I Europa er kokain det sentralstimulerende rusmiddelet som er mest brukt. Blant de som bruker kokain er det vanlig å skille mellom de som hovedsakelig sniffer hvitt pulver og de som røyker kokain-base («crack kokain»). Føre Var har få holdepunkter for at det er utbredt å røyke kokain-base i Bergen. Tilbakemeldingene tyder på at det først og fremst er hvitt pulver som sniffes. Trendpanelet til Føre Var høsten 2021 bekrefter det Føre Var har rapportert de siste par årene: kokain er et rusmiddel som er kjent og brukes av en større del av befolkningen, gjerne i kombinasjon med alkohol, for å regulere alkoholrusen, i forbindelse med hjemmefester og uteliv (FHI 2017, Edland-Gryt 2021). For ecstasy/MDMA, som er sterkt knyttet til musikk-kultur og uteliv, har trenden imidlertid vært nedadgående i perioden etter nedstengingen i mars 2020.  

Covid-19-pandemien og restriksjonene preger fortsatt rusmiddelbildet i Bergen. Under Covid-19 har vi sett et endret forbruksmønster; salg av alkohol har forflyttet seg fra taxfree og uteliv til vinmonopol og butikk. Salgstallene for alkohol har i perioden april – september vært relativt stabile hos de fleste kildene, og har altså ikke fortsatt å øke slik vi har satt tidligere i pandemien. Imidlertid rapporterer både Føre Vars nøkkelpersoner i skole og Trendpanel om en økning i bruk av/og tilgjengelighet på alkohol. Det har vært nær en fordobling av antallet som oppgir problematisk bruk av alkohol ved behandlingsstart i Helse Bergen, også økningen i innleggelser ved Akuttposten ved Bergen legevakt har vært stor. Flere rapporter og studier publisert under pandemien (se bl.a. Alpers m.fl. 2021) har vist at nordmenn flest ikke drikker mer alkohol. Det er først og fremst de som allerede hadde et høyt forbruk som har økt forbruket sitt, og det er en sammenheng mellom økt forbruk, økonomiske og helsemessige bekymringer og økt bruk av hjemmekontor.

Det er ikke bare når det gjelder problematisk bruk av alkohol at det har vært en økning i innsøking til behandling. Behandlingsdata viser en betydelig oppgang også når det gjelder rusmidler som cannabis, benzodiazepiner og kokain. Mens vi har et solid kunnskapsgrunnlag for substitusjonsbehandling for opiater, er kunnskapsgrunnlaget betydelig svakere når det gjelder substitusjonsbehandling ved avhengighet til de øvrige rusmidlene. Helsedirektoratet foreslår å etablere et prøveprosjekt i utvalgte storbyer for substitusjonsbehandling innenfor LAR ved avhengighet til sentralstimulerende midler og benzodiazepiner for å øke kunnskapen. Føre Var ser fram til å følge denne forskningen.

I forrige Føre Var rapporterte vi om forekomsten av et nytt benzodiazepin, Ksalol. Dette har virkestoffet Alprazolam, det samme som i Xanor. Vi har også denne gangen treff på Ksalol, om enn ikke i samme grad som sist periode. Langtidstrendene for de ulike benzodiazepinene har vist at de har en tendens til å erstatte hverandre. Om ett viser nedgang i trenden, har et annet vist oppgang. Det er grunn til å spørre seg om Ksalol er i ferd med å erstatte særlig Rivotril, som gjennom flere år har vært populært å bruk i kombinasjon med andre rusmidler. Ut over Ksalol er det få andre, nyere, rusmidler som nevnes denne gang. I Europa er det knyttet bekymring til «nye benzodiazepiner» som klassifiseres i gruppen nye psykoaktive substanser (EMCDDA 2021). Føre Var har få treff på dette.

Siden våren 2020 har Føre Var undersøkt med Trendpanelet om de har observert endringer i tilgjengelighet på og bruk av rusmidler som følge av restriksjoner og nedstenginger grunnet pandemien. Trendpanelet er også denne perioden tydelige på at en del av de foretrukne rusmidlene er vanskeligere tilgjengelig og at kvaliteten på stoffet har vært varierende. Særlig gjelder det heroin og cannabis. Perioder med mer utblandet stoff har medført et høyere inntak, noe som har resultert i flere overdoser når kvaliteten har bedret seg. Etter en periode med nedgang i antall overdoser i Vestland opplevde vi i 2020 en oppgang, og de nasjonale overdosetallene viste en spesielt høy økning i overdoser relatert til heroin og andre opioider. Særlig månedene juni, juli og august skilte seg ut i 2020 sammenlignet med tidligere år, og FHI angir at en høy styrkegrad på heroin og covid-relaterte smitteverntiltak er sannsynlige forklaringer på økningen i tallene. Fra tjenester i Bergen er det rapportert at smitteverntiltak har hatt konsekvenser for tilgjengeligheten på lavterskel tjenester for rusmiddelavhengige. Dette indikerer at fokuset fortsatt må være stort på overdoseforebyggende strategier.

Rapporten i sin helhet finner du her.

Publisert 9. desember 2021