Søk

Lukk

Høstens Føre Var er her!

Høstens rapport viser at covid-19-restriksjonene har påvirket rusmiddelbildet i Bergen. Særlig ser det ut til at dette er tilfellet når det gjelder alkohol; salg av alkohol fra Vinmonopolet og butikker viser en sterk økning i de siste månedene. Ikke uventet ser mange kilder som bl.a. leverer til utelivsnæringen en nedgang i salgstall for alkoholprodukter.

Spesialrådgiverne Else Kristin Utne Berg og Birthe Møgster tok en liten prat om hovedfunnene i årets rapport. 

 

 

Mye av forklaringen på den sterke økningen i salgstallene for alkohol er sannsynligvis endrede vaner i befolkningen grunnet covid-19-restriksjonene, hvor redusert taxfreehandel delvis har blitt erstattet av besøk på Vinmonopolet, og en tur på pub’en i stedet er et besøk hos den lokale kjøpmannen, for å sette det på spissen. Bergenserne kjøper altså mer alkohol på polet og i butikken, og de går mindre ut. Men er det slik at de drikker mer? Hvis vi skal støtte oss til nasjonale tall er det ikke grunn til å anta at den gjennomsnittlige Bergenseren drikker mer. Undersøkelser utført av Opinion og SSB melder, at til tross for en økning i alkoholsalget, ser det ikke ut til at drikkemønsteret i Norge har endret seg vesentlig under covid-19-restriksjonene. Syv av ti nordmenn har ikke endret alkoholkonsumet sitt. Nær 30% oppgir at de har et lavere forbruk og kun 8% oppgir at de har et høyere forbruk. Samtidig melder Akan1 om en økning på 42% i henvendelser fra personer med et problematisk alkoholforbruk. Dette kan være en indikasjon på at selv om alkoholbruken ikke har økt i befolkningen som helhet, har den økt i enkelte grupper i en slik grad at det medfører problemer. Pandemien har for enkelte grupper medført økt ensomhet, usikkerhet, og psykiske helseutfordringer. I tillegg kan faktorer som permitteringer og en endret arbeidshverdag med hjemmekontor medføre mindre grad av sosial kontroll. Dette er faktorer som kan medvirke til økt alkoholbruk blant enkelte.

Cannabis er det mest brukte illegale rusmidlet i Norge, og trenden vi har sett i Bergen har vært en gradvis økning i bruk og tilgjengelighet fra 2006 og fram til 2017, etterfulgt av en stabilitet de siste 3-4 årene. Denne gangen melder vi om en svak nedgang, en tendens som hovedsakelig ser ut til å være etterdønningene av «cannabistørken» som inntraff rett i forkant av covid-19-pandemien, og som antagelig ble forsterket av restriksjonene som følge av denne. Til tross for at den generelle tendensen viste en svak nedgang, ble det rapportert om økende cannabisbruk blant de yngste aldersgruppene. Nasjonale undersøkelser har over tid vist en økt bruk av cannabis blant ungdom. I tillegg viser både nasjonale og internasjonale undersøkelser at cannabis har blitt mer mye mer potent i form av høyere THC-innhold. Dette gir grunn til fortsatt å ha et tydelig fokus på ungdom og cannabis. Høsten 2020 lanserte Helsedirektoratet cannabiskampanjen «Weedensenteret – for ungdom som lurer», og regionalt er KoRus Vest Bergen i ferd med å utvikle et tilbud til skolene for å øke kunnskap og kompetanse om ungdom og cannabis.

Heroin er ett av rusmidlene som har størst skadepotensiale i form av både narkotikautløste dødsfall og helsemessige og sosiale problemer. Det er positivt at den nedadgående trenden for heroin fortsetter. Overdoseutrykningene for opiater gikk betydelig ned og det totale omfanget av utdelt brukerutstyr viste en liten økning i denne perioden, selv om flere tjenestetilbud har vært periodevis steng grunnet covid-19-restriksjonene. Det har over tid vært en nedgang i overdosedødsfall i Vestland. Dette kan ses i sammenheng med Bergen kommune og Helse-Bergen sine strategier for å redusere skader som følge av rusmiddelavhengighet. Dette gjelder blant annet en bevisst satsing på strategier for å redusere narkotikautløste dødsfall, etablering av Brukerrom, utprøving av langtidsvirkende naltrekson og fokus på hepatitt-C-behandling. Det er derfor med en viss bekymring at Føre Var registrerer at det foreligger forslag om å redusere tilgjengeligheten til skadereduserende tjenester og tiltak i Bergen kommune.

Last ned og les hele rapporten her


Publisert 10. desember 2020