Søk

Lukk

6 av 10 brukere med rusproblemer er tilfreds med de kommunale tjenestene

Det viser den nylig publiserte sluttrapporten i brukertilfredshetsevalueringer av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer (2017-2021) gjennomført av KoRus midt.

Sluttrapporten bygger på 3 kvalitative og 3 kvantitative delrapporter og gir et sammendrag av brukertilfredshetsevalueringen som er gjennomført i perioden 2017 til 2021. 

Drøyt 6 av 10  opplever at de kommunale tjenestene i stor grad er tilfredsstillende og brukerne gir en gjennomgående positiv vurdering av de ansatte i tjenestene. Flertallet har fått informasjon om tjenestene på en måte de forstår og de opplever at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Når det gjelder involvering av pårørende og hjelp/støtte til disse er resultatene dessverre jevnt over dårligere. Mange opplever også få ha fått lite hjelp knyttet til sosialt nettverk, aktiviteter og innhold i hverdagen. 

Det er enkelte gjennomgående forskjeller mellom grupper i utvalget. Vurderingene fra LAR-brukerne er ofte mer negative sammenlignet med svarene fra øvrige brukere, mens personer i arbeid eller utdanning svarer mer positivt enn de som er arbeidsledige eller uføretrygdede. Videre tenderer brukere fra små kommuner å være noe mer fornøyde sammenlignet med brukerne fra større kommuner. 

Du kan laste ned og lese sluttrapporten her, alle de andre rapportene finner du her.

Publisert 20. desember 2021