Søk

Lukk
Photo by Johannes Plenio on Unsplash

MI


Hva er motiverende samtale (MI)?

Motiverende samtale er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke en persons motivasjon til å endre atferd. Motiverende samtale vektlegger en ikke-dømmende og empatisk holdning hos terapeuten med hensikt å tilrettelegge for en trygg relasjon preget av respekt og tillit. MI kan forstås som å bestå av fire brede prosesser: engasjere for, fokusere på, fremkalle og planlegge for endring. Motiverende samtale kan anvendes med flere ulike brukergrupper i ulike settinger, og er aktuell både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. MI er en sentral og anerkjent samtalemetodikk som trekkes frem i flere nasjonale veiledere og retningslinjer.  

Hvorfor er det viktig å implementere  MI?

Mennesker som skal gjennomføre store livsstilsendringer, eksempelvis knyttet til rusmiddelbruk, vil ofte oppleve motstridende tanker og følelser – ambivalens. Motivasjonen kan svinge, og svikte. Hvordan kan fagpersoner møte dette på en best mulig måte, og på best mulig måte legge til rette for at personen er klar for endring? MI er en evidensbasert samtalemetodikk som gir et godt forståelsesrammeverk for endringsprosesser og det er en virksom metode for å hjelpe mennesker til endring.

Hva kan KoRus Vest Bergen bistå med?

  • Helhetlig bistand i en implementeringsprosess.
  • Introduksjonskurs og fordypningskurs, inkludert veiledning.
  • Bistand i opprettelse av MI -læringsnettverk.
  • Vi drifter et regionalt MI-nettverk i Vestland fylke.
Hvordan komme i gang?

Det anbefales en helhetlig tilnærming til implementering av MI i en kommune. Betydningen av å implementere MI i praksis er knyttet til kunnskapen om innlæring av nye terapeutiske ferdigheter. Den evidensbaserte metoden for å oppnå kompetanse i MI er å kombinere faglig undervisning og workshops i metoden med strukturert og systematisk feedback og veiledning på egen samtalepraksis.

Les mer: