Søk

Lukk

AVLYST: Seminar i Kartleggingsverktøy "Brukerplan" - region Vestland Nord

BrukarPlan er eit verktøy for å kartlegge omfang og karakter av rus- og psykiske helseproblem hos brukarar av kommunen sine helse-, omsorg- og velferdstenester. BrukarPlan kartlegg funksjonen til tenestemottakaren på fleire område, som bruk av rusmiddel, fysisk og psykisk helse og sosiale tilhøve som bustad, arbeid, nettverk og aktivitet. Verktøyet kan nyttas til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tenester.

Dato 25. – 25. mars 2020
Tid 10:00 – 15:00
Sted Sunnfjord Hotell, Førde
Pris kr 0,-

Vi ønsker også å invitere kommunar som ikkje har kartlagt med BrukarPlan i 2019. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å informere om BrukarPlan og nytteverdien av denne, og leggje til rette for at flest mogleg kommunar vil ta dette verktøyet i bruk. Vi ønsker også å skape eit regionalt forum der man kan utveksle erfaringar og diskutere korleis BrukarPlan best kan utnyttes i arbeidet med Rus og psykiske lidingar i framtida. For å gi muligheit til å utveksle erfaringar og stimulere til eventuelt samarbeid på tvers av kommunar  vidare har vi valt å dele Vestland fylke inn i 4 ulike regionar og ha eit seminar i kvart av desse.

Det aktuelle seminaret vert arrangert for Region Vestland Nord (Askvoll, Bremanger, Gloppen, Stad, Fjaler, Kinn, Sunnfjord, Hyllestad, Solund, Stryn)

Det vil også arrangerast eige opplæringskurs som vil gi introduksjon til- og praktisk gjennomgang av verktøyet BrukarPlan på eit seinare tidspunkt i år. KoRus vil også kunne bistå kommunane med rettleiing og oppfølging for vidare bruk i kommunen.

Invitasjon

Påmelding her

 

 


Send inn