Søk

Lukk

ROP læringsnettverk - Bergen

Behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse er forbundet med mange ulike utfordringer hos ansatte i både kommunetjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten. Her finner dere informasjon om datoer som gjenstår i pågående nettverk. 28. oktober - Tema: Rus- og psykiske lidelser - hvordan henger dette sammen? Forelesere er Thomas Haug og Randi Abrahamsen

Dato 28. – 28. oktober 2021
Tid 10:00 – 15:00
Sted Grand Hotel Terminus
Pris kr 0,-

Behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse er forbundet med mange ulike utfordringer hos ansatte i både kommunetjenesten, Nav og spesialisthelsetjenesten. Dette skyldes mange ulike forhold. Blant annet har det blitt pekt på behov for økt kompetansedeling, kompetanseheving og samhandling mellom ulike etater som følger opp disse brukerne. Dette var også en av konklusjonene etter Helsetilsynets ROP tilsyn i 2018. 
KoRus Vest har som oppdrag fra helsedirektoratet å fremme implementering av Statlige Retningslinjer for samtidig Rus og Psykisk lidelse (ROP). I forbindelse med dette har vi siden 2015 arrangert læringsnettverk med fokus på dette. Målgruppene for disse læringsnettverkene er personer i kommunen, NAV, Tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helsevern som jobber med denne brukergruppen.

Målsetning:

 • Å styrke deltakernes kompetanse i ROP arbeidet
 • Fremme samhandling mellom ulike etater og tjenestenivå
 • Dele og drøfte praksis og erfaring
 • Sikre gode forløp for brukere med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer
 • Undervisning og veiledning mot spesifikke sentrale tema i ROP arbeidet

Sentrale veiledere:

 • Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Sammen om Mestring

Organisering:

ROP læringsnettverkene arrangeres med 7- 8 samlinger fordelt på 2 år. Da en av målsettingene er å fremme samhandling og erfaringsutveksling melder man seg på for å delta på alle samlinger. Hver av samlingene vil ha et spesifikt tema og bestå av undervisning, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og drøftinger. Dette kan omhandle spesifikke kasus eller mer generelle problemstillinger. Nettverket hadde oppstart i 2020.

 

Aktuelle tema for samlingene (fullt program er ikke fastsatt)

Brukermedvirkning og kompetanse

 • Oppsøkende behandlingstiltak (ACT/ FACT)
 • Rus og Psykose
 • Arbeidsrettede tiltak/ IPS
 • Recovery arbeid
 • Pårørende arbeid
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Mentaliseringsbasert behandling
 • Selvmord og selvmordsforebygging
 • Hvordan fremme samhandling spesialisthelsetjenesten og kommune
 • Vold og traumer
 • LAR og ambulant oppfølging
 • Tvangsbestemmelser. Tvangsbegrensningsloven, etikk, problemstillinger
 • Somatisk helse og oppfølging hos ROP pasienter

Gjenstående datoer for nettverkssamlingene:

28.oktober, kl. 10:00 - 15:00 (Tema: Rus- og psykiske lidelser - hvordan henger dette sammen? Forelesere er Thomas Haug og Randi Abrahamsen)

Samlingene til høsten planlegges med fysisk oppmøte så sant covid-19 tillater dette. 

 

Ansvarlige for nettverket:

Psykologspesialist Randi Kristine Abrahamsen

Psykologspesialist Thomas Haug

For praktisk informasjon:

Lene Hauge, konsulent. Epost: leru@helse-bergen.no

 

 

 

                                      

 


Send inn