Søk

Lukk

Læringsnettverk - Pakkeforløpet

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til å løse noen av dagens utfordringer ved å sette god praksis i system. Pakkeforløp skal gi brukere og pårørende et helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp uten unødig ventetid. Brukerne skal få mer innflytelse på behandlingen og forløpet skal evalueres systematisk og jevnlig. Samarbeid mellom TSB, kommune, fastlege og andre aktører løftes frem for å sikre gode, sømløse overganger. Kommunen har et koordineringsansvar, og skal sikre nødvendig oppfølgning før, under og etter behandling i TSB.

Dato 25. – 25. februar 2021
Tid 10:00 – 14:00
Sted Webinar
Pris kr 0,-

KoRus skal bistå Helsedirektoratet med å implementere pakkeforløp og har en rolle særlig knyttet til det faglige innholdet i pakkeforløpene. Dette innebærer at vi kan bistå kommunene i Vestland fylke med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak, samt andre deler av pakkeforløpet slik som kommunens henvisnings- og koordineringsansvar. 

Vi lanserer en e-læring om kommunens rolle i pakkeforløpet i februar. Dette vil danne grunnlaget for læringsnettverket og alle deltakerne må derfor gjennomføre e-læringen før første samling. Vi sender ut invitasjon til denne når den er lansert.

Målgruppe for nettverket: Ansatte i psykisk helse og rustjeneste, NAV sosialtjeneste, og fastleger i kommunene i Vestland fylke. Det er spesielt for dem som har fått et ansvar for pakkeforløpskoordinering, men at alle er velkommen.

Målsetning med læringsnettverk:

Å styrke deltakernes kompetanse om kommunens rolle i pakkeforløpet og koordinatorrollen

Å styrke deltakernes kompetanse om brukermedvirkning og pårørendeinvolvering

Styrke deltakernes ferdigheter i å anvende tilbakemeldingsverktøy

Dele og drøfte praksis og erfaring

Undervisning og veiledning mot sentrale tema knyttet til pakkeforløp

Organisering:

Læringsnettverket etableres for ett år, men mulighet for forlengelse ved behov. Det holdes 4 samlinger i løpet av året. En av målsettingene er erfaringsutveksling mellom ulike tjenester, derfor melder man seg på for å delta på alle samlingene.  Ved påmelding melder en seg på alle samlingene, det er ønskelig at man deltar på samtlige. Det vil sendes ut informasjon i forkant av hver samling.

Hver av samlingene vil ha et spesifikt tema og bestå av undervisning, praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og drøftinger.

Aktuelle tema for samlingene er kommunenes rolle i pakkeforløpet, rollen som koordinator, bruker- og pårørendeinvolvering og bruk av tilbakemeldingsverktøy – FIT

  • Kommunenes rolle i pakkeforløpet
  • Rollen som koordinator
  • Brukerinvolvering
  • Pårørendeinvolvering
  • Bruk av tilbakemeldingsverktøy – FIT

De to første samlingens sendes som webinar.

Samlingene til høsten vil gjennomføres fysisk dersom covid-19 situasjonen endrer seg.

Dato for samlingene i 2021:

25. februar kl. 10:00 – 14:00

21. april kl. 10:00 – 14:00

09. september 10 – 14.00

11. november kl. 10:00 – 14:00

 

Program 25. februar 2021

 

Ansvarlig for nettverket:

Therese Sjursæther, spesialrådgiver, KoRus Vest Bergen,  mobil 482 47 214,

epost sjursa@helse-bergen.no   

Marie G. Klemetsen, psykologspesialt, KoRus Vest Bergen, mobil 907 86 049,

epost: klemma@helse-bergen.no      

For praktisk informasjon:

Lene Hauge, konsulent, KoRus Vest Bergen, mobil 410 46 658

epost: leru@helse-bergen.no

 

Påmelding her


Send inn