Søk

Lukk

Brukerinvolvering - Inspirasjonsseminar

God kvalitet i tjenesteutøvelse og tjenesteutforming forutsetter at brukerens erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom medvirkning i politikkutforming, påvirkning på systemnivå og individnivå. Sintef sin evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus viser at brukerinvolvering fremdeles er et viktig forbedringsområde.

Dato 9. – 9. mars 2021
Tid 10:00 – 15:00
Sted Webinar / Teams
Pris kr 0,-

KoRus Vest Bergen inviterer til webinar om brukerinvolvering. Med denne dagen ønsker vi å inspirere tjenester innen rus og psykisk helse til å styrke deres arbeid med brukerinvolvering. Vi vil sette fokus på viktige tema som integrering av erfaringskompetanse, reell brukermedvirkning i behandling, erfaringer med å jobbe som og med erfaringskonsulenter. Vi vil videre presentere et praksiseksempel fra en kommune som har jobbet systematisk med implementering av brukerinvolvering.

Målet er at webinaret skal munne ut i en konkret plan for hvordan hver enkelt tjeneste skal jobbe videre med brukerinvolvering. Det vil derfor lagt til rette for gruppearbeid for å starte dette arbeidet.

Målgruppe for webinaret er ledere og ressurspersoner i kommunale rus og psykisk helsetjenester. Med ressurspersoner mener vi personer som har eller ønsker å ha, et spesielt ansvar for brukermedvirkning i tjenesten.

Program for dagen blir lagt ut når dette er klart.

 

Påmelding her

Program

 

Ansvarlige for nettverket:

Therese Sjursæther, spesialrådgiver, KoRus Vest Bergen,  mobil 482 47 214,

epost sjursa@helse-bergen.no   

Marie G. Klemetsen, psykologspesialt, KoRus Vest Bergen, mobil 907 86 049,

epost: klemma@helse-bergen.no   

For praktisk informasjon:

Lene Hauge, konsulent, KoRus Vest Bergen, mobil 410 46 658

epost: leru@helse-bergen.no

 

 


Send inn