Søk

Lukk

Mer om Føre var


Føre Var-systemet i Bergen bruker rundt 50 datakilder hver gang. Statistiske data utgjør over halvparten av disse kildene. Dette er data som rusmiddelbeslag (mengde og antall beslag) fra politiet, tolletaten og kriminalomsorgen, positive urinprøvetester fra fengsel og bilførere mistenkt for påvirket kjøring, salgstall for alkohol, salgstall fra apotek, rusmiddelbruk ved innleggelse til behandling, henvendelser til hjelpetelefoner og antall utdelt smittevernutstyr, overdoseutrykninger og overdosedødsfall.

De andre datakildene, de mer sensitive dataene, er mediekilder som inkluderer internettsider, ungdoms- og trendmagasiner, lokalaviser og fagblader.

I tillegg samler Føre Var inn data gjennom spørreskjemaundersøkelse av rundt 30 nøkkelinformanter (trendpanel). Trendpanelet er satt sammen av fagfolk med ulik tilknytning og kunnskap om rusmiljøet, og av personer som er ikke-profesjonelle i sin tilknytning til ulike miljøer der rusmidler blir brukt. For å oppnå en best mulig spredning av informasjonen, blir trendpanelet rekruttert fra tre hovedarenaer:

Det generelle samfunnet: Denne arenaen omfatter informanter med en bred kontaktflate i fht rusmidler og rusmiddelproblematikk (f.eks. politi, ambulansetjeneste, helsesøstre, studenter).

Utelivsarenaen: Representerer personer som har innsikt i byens musikk- og utelivsmiljøer (f.eks. bartendere, dørvakter, utelivsgjester).

Risiko-/tungt rusmiljø: Dette er informanter med kunnskap om risikomiljøer og befolkningsgrupper med rusproblematikk (f.eks. ansatte ved behandlingsinstitusjoner, hjelpetiltak, oppsøkende tjenester og rusmiddelbrukere).

Trendpanelet svarer på et spørreskjema to ganger i året, om endringer i bruk, tilgjengelighet, inntaksmåte, slanguttrykk, gatepris og helsekonsekvenser av rusmiddelbruk. Føre Var-systemet har helt fra starten møtt stor velvilje når en har henvendt seg til aktuelle informanter, og informasjon fra dem har vært utfyllende og oppdatert. De fleste kildene som brukes i Føre Var eksisterte allerede før systemet ble etablert, men mange er blitt tilrettelagt med tanke på rapportering og analyse innenfor rammene av Føre Var-systemet.