Søk

Lukk

Mer om AAH


Helsedirektoratets AAH- satsing, som mange kommuner allerede benytter seg av har følgende mål:

  • å heve kompetansen på alkoholhåndtering i salgs- og skjenkebransjene
  • å utvikle et best mulig samarbeid mellom kommune, politi og bransjer
  • en bedre bruk av muligheten til å stille vilkår for salg og skjenking
  • å øke kvaliteten på salgs- og skjenkekontroller og sanksjonssystem

Målet med satsingen er at kommunene i større grad skal ta ut potensialet i alkohollovgivningen som en del av arbeidet med å fremme folkehelsen og begrense rusmiddelrelaterte skader. Ansvarlig alkoholhåndtering vil dermed bidra til å nå formålene både i alkoholloven og i folkehelseloven.

Kompetanseheving, samarbeid, styrket kontroll og sanksjoner er viktige tiltak for å nå målene, og arbeidet skal på sikt føre til en vesentlig økt vektlegging av folkehelsehensyn også i den lokale alkoholpolitikken.

Undersøkelser viser at skjenking til mindreårige, overskjenking og utelivsrelatert vold er relativt utbredt i Norge. Derfor er det behov for en systematisk satsing i lokalsamfunnet for å imøtegå dette.

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlige for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder.

Les mer: