Søk

Lukk

FOU-arbeid


Hva er Praksisnær Forskning- og utviklingsarbeid (Praksisnær FoU)?

Praksisnær FoU er forskning og utvikling av kunnskap og kompetanse der temaer og spørsmål har sitt utspring i praksisfeltet. Den praksisnære forskningen kjennetegnes av tett samarbeid mellom forskere og praksisfeltet. Dette gjelder både i forhold til å identifisere behov, formulere problemstillinger og utvikle prosjekter og programmer.

Hvorfor er FoU-arbeid viktig?

Det er viktig for å sikre at tiltak mot brukere i kommunen er systematisert og kunnskapsbasert. FoU arbeidet fokuserer på å systematisk utvikle, forbedre og evaluere tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å gi et best mulig tjenestetilbud. Sentrale styringsdokumenter er HelseOmsorg21 og Program for folkehelsearbeid. Disse har blant annet som målsetting å bygge et kunnskapssystem for forskning rettet mot de kommunale tjenestene. Et spesifikt langsiktig mål for Program for folkehelsearbeid er å fremme barn og unges livskvalitet, forebygge rusbruk blant unge

Hva er KoRus Vest Bergen sin rolle?

KoRus skal delta i praksisnær forskning og utvikling på eget område. Videre skal vi bidra til oppsummering av forskning, delta i forskningsnettverk og sammen med kommunene i Vestland fylke jobbe med å utvikle, evaluere og implementere kunnskapsbaserte tiltak

Les mer om FOU-arbeid: