Søk

Lukk

Hva er forskjellen på avkriminalisering og legalisering?


Avkriminalisering og legalisering er to begreper som ofte brukes om hverandre og blandes sammen. Det er imidlertid viktige forskjeller mellom disse som har implikasjoner både for lovgivning og rettspraksis. I tillegg har man det beslektede begrepet dekriminalisering.

 

Land som har legalisert cannabis:

  • Uruguay
  • Canada
  • 10 stater i USA

I tillegg er det 25 land og 33 stater i USA som har legalisert medisinsk bruk. Av disse amerikanske statene og 19 av de øvrige landene har man også avkriminalisert eller dekriminalisert rekreasjonell bruk cannabis.

I 12 land er all bruk av rusmidler avkriminalisert, mens ytterligere 7 land har avkriminalisert rekreasjonell bruk av cannabis.

Dekriminalisering betyr at stoffer er ulovlig og underlagt straffelovgivning, men at bruk og besittelse til egen bruk i praksis i stor grad tolereres og i hovedsak ikke medfører straffereaksjoner.

Avkriminalisering av cannabis betyr at cannabis er ulovlig, men bruk og oppbevaring av cannabis til eget bruk medfører ikke straffereaksjoner og oppføring i strafferegisteret. Det kan imidlertid fortsatt møtes med sivilrettslige sanksjoner og pålegg som gebyrer, midlertidig kjøreforbud etc. Besittelse av større kvanta, kommersiell produksjon og salg vil fortsatt være underlagt straffelovgivning. Hvor store kvanta som er lovlig å besitte og hvilke sivilrettslige sanksjoner som kan benyttes vil kunne variere mellom ulike land.

Legalisering betyr at lovforbudet mot cannabis fjernes. Cannabis vil da behandles på linje med andre gyldige rusmidler som alkohol og det vil etableres et legalt marked for omsetning. Omsetningen vil som regel være underlagt regulering og restriksjoner i forhold til for eksempel nedre aldersgrense, steder for omsetning, åpningstider, styrkegrad etc.,  jfr. alkohollovgivningen. Brudd på lovgivning vil kunne medføre sivilrettslige reaksjoner.

Se EMCDDAs video om temaet under (norske undertekster). 

 

Begrunnelse og politiske strategier for legalisering av cannabis varierer mellom ulike land. Mens stater i USA begrunner legalisering med å fjerne det illegale markedet og overføre inntekter til staten, har Uruguay og Canada lagt til grunn av legalisering er viktig ut fra helsemessige og sosiale forhold. Som et resultat av dette ser man en langt høyere grad av restriksjoner og statlig regulering knyttet til omsetning og bruk av cannabis i land som Canada og Uruguay enn enkelte stater i USA som har legalisert cannabis.

I Norge er det for tiden et lovforslag som skal til høring om avkriminalisering av cannabis. Dersom det aktuelle lovforslaget blir vedtatt, vil dette bety at man ikke vil få straff dersom man bruker eller oppbevarer små mengder cannabis (eller andre narkotiske stoffer) til eget bruk. Man vil imidlertid bli fratatt stoffet av politiet, og vil kunne bli pålagt å møte til en samtale med en rådgiver eller ruskonsulent. Salg og omsetning, samt bruk av cannabis for eksempel i forbindelse med bilkjøring vil fortsatt medføre straffereaksjoner.

 

Kilde: Anne Line Bretteville-Jensen og Jørgen G. Bramness (red.) Cannabisboka (2019)